{"1":[["load_content",".cookie_szovegek","\n\n\n\n\n\n\n\n

VYHL\u00c1SENIE O OCHRANE OSOBN\u00ddCH \u00daDAJOV A OPIS SPRACOVANIA \u00daDAJOV S\u00daVISIACEHO S POU\u017d\u00cdVAN\u00cdM S\u00daBOROV COOKIE <\/h1>\n

Telemarketing International Kft.<\/strong> v zmysle nariadenia Eur\u00f3pskeho Parlamentu a Rady (E\u00da) 2016\/679 (27. apr\u00edl 2016) o ochrane fyzick\u00fdch os\u00f4b pri sprac\u00favan\u00ed osobn\u00fdch \u00fadajov a o vo\u013enom pohybe tak\u00fdchto \u00fadajov, ktor\u00fdm sa zru\u0161ila \u00fa\u010dinnos\u0165 smernice 95\/46\/ES (v\u0161eobecn\u00e9 nariadenie o ochrane \u00fadajov, \u010falej ako GDPR) t\u00fdmto vyhl\u00e1sen\u00edm a opisom v\u00e1s informuje o v\u0161etk\u00fdch skuto\u010dnostiach t\u00fdkaj\u00facich sa spracovania va\u0161ich osobn\u00fdch \u00fadajov. \u00da\u010das\u0165ou v procese vy, ako dotknut\u00e1 osoba sa na z\u00e1klade opisu procesu st\u00e1vate dotknutou osobou spracovania \u00fadajov. <\/p>\n

PRESN\u00dd N\u00c1ZOV A KONTAKTN\u00c9 \u00daDAJE PREV\u00c1DZKOVATE\u013dA:<\/h2>\n

\n n\u00e1zov: Telemarketing International Szolg\u00e1ltat\u00f3 \u00e9s Kereskedelmi Korl\u00e1tolt Felel\u0151ss\u00e9g\u0171 T\u00e1rsas\u00e1g<\/strong>
\n kr\u00e1tky n\u00e1zov: Telemarketing International Kft.<\/strong>
\n s\u00eddlo: 9028 Gy\u0151r, Feh\u00e9rv\u00e1ri \u00fat 75.<\/strong>
\n webov\u00e1 str\u00e1nka: www.mediashop.hu<\/strong>
\n centr\u00e1lna e-mailov\u00e1 adresa : ugyfelszolgalat@telemarketingint.hu<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n

ZODPOVEDN\u00c1 OSOBA PREV\u00c1DZKOVATE\u013dA A KONTAKTN\u00c9 \u00daDAJE:<\/h2>\n

\n N\u00e1zov: L-Tender Zrt.
\nE-mailov\u00e1 adresa:
adatvedelem@telemarketingint.hu<\/a>\n
<\/p>\n

\u00da\u010cEL SPRACOVANIA \u00daDAJOV:<\/h2>\n\t

\n Zabezpe\u010denie hladk\u00e9ho fungovania slu\u017eby po\u010das n\u00e1v\u0161tevy webovej str\u00e1nky, zlep\u0161enie sk\u00fasenosti pou\u017e\u00edvate\u013eov a spracovanie \u00fadajov n\u00e1v\u0161tevn\u00edkov str\u00e1nky na marketingov\u00e9 \u00fa\u010dely.<\/p>\n

PR\u00c1VNY Z\u00c1KLAD SPRACOVANIA OSOBN\u00ddCH \u00daDAJOV: <\/h2>\n\t

\u010cl\u00e1nok 6. ods. (1) bod a) GDPR, <\/strong>pod\u013ea ktor\u00e9ho dotknut\u00e1 osoba vyjadrila s\u00fahlas so sprac\u00favan\u00edm svojich osobn\u00fdch \u00fadajov na jeden alebo viacer\u00e9 konkr\u00e9tne \u00fa\u010dely.<\/p>\n

ROZSAH SPRACOVAN\u00ddCH \u00daDAJOV:<\/h2>\n\t

\n d\u00e1tum, \u010das, IP adresa po\u010d\u00edta\u010da u\u017e\u00edvate\u013ea, URL adresa nav\u0161t\u00edvenej webovej str\u00e1nky, URL adresa predch\u00e1dzaj\u00facej str\u00e1nky, \u00fadaje t\u00fdkaj\u00face sa opera\u010dn\u00e9ho syst\u00e9mu a internetov\u00e9ho prehliada\u010da u\u017e\u00edvate\u013ea, osobn\u00e9 \u00fadaje uveden\u00e9 v tabu\u013eke o s\u00faboroch cookie<\/p>\n

SPROSTREDKOVATELIA ZAPOJEN\u00cd DO SPRACOVANIA \u00daDAJOV A OZNA\u010cENIE OPER\u00c1CIE SPRACOVANIA \u00daDAJOV:<\/h2>\n\t

Poskytovate\u013eom webhostingu Prev\u00e1dzkovate\u013ea<\/em><\/strong> je Rackforest Kft.<\/strong> <\/strong><\/p>\n

PRI SPRACOVAN\u00cd \u00daDAJOV SA \u00daDAJE SPR\u00cdSTUP\u0147UJ\u00da NASLEDOVN\u00ddM TRET\u00cdM OSOB\u00c1M, S OZNA\u010cEN\u00cdM PR\u00c1VNEHO Z\u00c1KLADU:<\/h2>\n