{"1":[["load_content",".cookie_szovegek","\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Inform\u00e1cie pre z\u00e1kazn\u00edkov<\/h1>\n

1. Prev\u00e1dzkovate\u013e osobn\u00fdch \u00fadajov <\/h2>\n

N\u00e1zov prev\u00e1dzkovate\u013ea osobn\u00fdch \u00fadajov: Telemarketing International Szolg\u00e1ltat\u00f3 \u00e9s Kereskedelmi Korl\u00e1tolt Felel\u0151ss\u00e9g\u0171 T\u00e1rsas\u00e1g (Telemarketing International spolo\u010dnos\u0165 s ru\u010den\u00edm obmedzen\u00fdm)
\n Skr\u00e1ten\u00fd n\u00e1zov prev\u00e1dzkovate\u013ea osobn\u00fdch \u00fadajov: Telemarketing International Kft. (Telemarketing International s.r.o.)
\n \u010c\u00edslo v OR: 08-09-011731
\n Adresa s\u00eddla: 9028 Gy\u0151r, Feh\u00e9rv\u00e1ri \u00fat 75.
\n E-mailov\u00e1 adresa prev\u00e1dzkovate\u013ea: ugyfelszolgalat@telemarketingint.hu<\/a>
\n Z\u00e1stupca prev\u00e1dzkovate\u013ea: Mester P\u00e9ter konate\u013e
\n Zodpovedn\u00e1 osoba prev\u00e1dzkovate\u013ea osob\u00fdch \u00fadajov:
\nE-mailov\u00e1 adresa zodpovednej osoby:
adatvedelem@telemarketingint.hu<\/a><\/p>\n

2. Pravidl\u00e1 ochrany osobn\u00fdch \u00fadajov<\/h2>\n

\u00da\u010dinnos\u0165 t\u00fdchto pravidiel ochrany osobn\u00fdch \u00fadajov sa za\u010d\u00edna 5. augusta 2013 a trv\u00e1 do odvolania.
\n
\nVecn\u00e1 p\u00f4sobnos\u0165 Pravidiel sa vz\u0165ahuje na v\u0161etky tie procesy oddelen\u00ed spolo\u010dnosti, pri ktor\u00fdch sa na z\u00e1klade bodu 1. \u010dasti \u010d. GDPR uskuto\u010d\u0148uje spracovanie osobn\u00fdch \u00fadajov.
\n
\n Koncep\u010dn\u00e1 \u0161trukt\u00fara t\u00fdchto pravidiel sa zhoduje s interpreta\u010dn\u00fdmi vymedzeniami ur\u010den\u00fdmi v GDPR.
\n
\nSprac\u00favanie osobn\u00fdch \u00fadajov je mo\u017en\u00e9 iba v z\u00e1ujme uplatnenia pr\u00e1va alebo plnenia z\u00e1v\u00e4zkov. Pou\u017eitie osobn\u00fdch \u00fadajov na s\u00fakromn\u00e9 \u00fa\u010dely je zak\u00e1zan\u00e9. Sprac\u00favanie osobn\u00fdch \u00fadajov mus\u00ed za v\u0161etk\u00fdch okolnost\u00ed zodpoveda\u0165 z\u00e1sad\u00e1m obmedzenia \u00fa\u010delu.
\n
\nSpolo\u010dnos\u0165 sprac\u00fava osobn\u00e9 \u00fadaje iba s ur\u010dit\u00fdm \u00fa\u010delom, v z\u00e1ujme uplat\u0148ovania pr\u00e1v a plnenia z\u00e1v\u00e4zkov, v minim\u00e1lnej miere a na minim\u00e1lny \u010das, ktor\u00fd je potrebn\u00fd na dosiahnutie cie\u013ea. Spracovanie \u00fadajov mus\u00ed vyhovie\u0165 \u00fa\u010delu vo v\u0161etk\u00fdch f\u00e1zach - a ak \u00fa\u010del spracovania \u00fadajov u\u017e neexistuje, alebo spracovanie \u00fadajov je protipr\u00e1vne, \u00fadaje sa vyma\u017e\u00fa.
\n
\nSpolo\u010dnos\u0165 spracuje \u00fadaje iba s predch\u00e1dzaj\u00facim s\u00fahlasom dotknutej osoby, alebo na z\u00e1klade z\u00e1kona alebo z\u00e1konn\u00e9ho splnomocnenia.
\n
\nSpolo\u010dnos\u0165 pred vy\u017eiadan\u00edm \u00fadajov v ka\u017edom pr\u00edpade ozn\u00e1mi dotknutej osobe \u00fa\u010del spracovania \u00fadajov, ako aj pr\u00e1vny z\u00e1klad spracovania \u00fadajov.
\n
\nZamestnanci oddelen\u00ed Spolo\u010dnosti a zamestnanci in\u00fdch organiz\u00e1ci\u00ed, ktor\u00ed pracuj\u00fa na spracovan\u00ed \u00fadajov alebo jej \u010dasti s poveren\u00edm Spolo\u010dnosti s\u00fa povinn\u00ed z\u00edskan\u00e9 osobn\u00e9 \u00fadaje udr\u017ea\u0165 ako obchodn\u00e9 tajomstvo. V\u0161etky osoby, ktor\u00e9 sprac\u00favaj\u00fa osobn\u00e9 \u00fadaje a maj\u00fa pr\u00edstup k nim s\u00fa povinn\u00ed podp\u00edsa\u0165 vyhl\u00e1senie o ml\u010danlivosti.
\n
\nAk osoba, ktor\u00e1 patr\u00ed do p\u00f4sobnosti pravidiel z\u00edska inform\u00e1cie o tom, \u017ee osobn\u00e9 \u00fadaje spracovan\u00e9 Spolo\u010dnos\u0165ou s\u00fa nespr\u00e1vne, ne\u00fapln\u00e9 alebo neaktu\u00e1lne, je povinn\u00e1 tieto opravi\u0165 alebo iniciova\u0165 na to spolupracovn\u00edka zodpoven\u00e9ho za spracovanie osobn\u00fdch \u00fadajov.
\n
\nPovinnos\u0165 ochrany osobn\u00fdch \u00fadajov vz\u0165ahuj\u00facich sa na fyzick\u00e9 a pr\u00e1vnick\u00e9 osoby, respektive na organiz\u00e1cie bez pr\u00e1vnej subjektivity, ktor\u00e9 sprac\u00favaj\u00fa osobn\u00e9 \u00fadaje na z\u00e1klade poverenia Spolo\u010dnos\u0165ou sa uplat\u0148uje na z\u00e1klade Dohode o vykonan\u00ed pr\u00e1ce uzatvorenej prev\u00e1dzkovate\u013eom osobn\u00fdch \u00fadajov.
\n
\nKonate\u013e Spolo\u010dnosti ur\u010duje s prihliadan\u00edm na charakteristiku Spolo\u010dnosti \u0161trukt\u00faru ochrany osobn\u00fdch \u00fadajov, funkcie a povinnosti v s\u00favislosti s ochranou osobn\u00fdch \u00fadajov a s\u00favisiacich \u010dinnost\u00ed, a ur\u010d\u00ed zodpovedn\u00fa osobu za spracovanie osobn\u00fdch \u00fadajov.
\n
\nZamestnanci Spolo\u010dnosti po\u010das v\u00fdkonu pr\u00e1ce dbaj\u00fa na to, aby neopr\u00e1vnen\u00e9 osoby nemohli nahliadnu\u0165 do osobn\u00fdch \u00fadajov, ako aj na to, aby ukladanie, uchovanie osobn\u00fdch \u00fadajov bolo vyrie\u0161en\u00e9 tak, aby neopr\u00e1vnen\u00e9 osoby k nim nemali pr\u00edstup, nemohli do nich zasahova\u0165, meni\u0165, likvidova\u0165.
\n
\nKontrolu \u0161trukt\u00fary ochrany osob\u00fdch \u00fadajov Spolo\u010dnosti vykon\u00e1va konate\u013e spolo\u010dnosti prostredn\u00edctvom n\u00edm vymenovanej osoby poverenej spracovan\u00edm osobn\u00fdch \u00fadajov.<\/p>\n

3. Uplat\u0148ovanie pr\u00e1v dotknut\u00fdch os\u00f4b<\/h2>\n

Dotknut\u00e1 osoba m\u00f4\u017ee vy\u017eiada\u0165 inform\u00e1cie o sprac\u00favan\u00ed jej osobn\u00fdch \u00fadajov, okrem toho m\u00f4\u017ee \u017eiada\u0165 opravu jej osobn\u00fdch \u00fadajov, respektive - okrem sprac\u00favania \u00fadajov predp\u00edsan\u00fdch pr\u00e1vnym predpisom - ich likvid\u00e1ciu, obmedzenie, a to na uveden\u00fdch kontaktoch Spolo\u010dnosti.
\n
\n Dotknut\u00e1 osoba je opr\u00e1vnen\u00e1 vy\u017eadova\u0165 vo v\u0161eobecne zrozumite\u013enej forme zoznam jej osobn\u00fdch \u00fadajov poskytnut\u00fdch Prev\u00e1dzkovate\u013eovi osobn\u00fdch \u00fadajov, okrem toho m\u00e1 pr\u00e1vo na prenos je osobn\u00fdch \u00fadajov k in\u00e9mu prev\u00e1dzkovate\u013eovi.
\n
\n Prijat\u00e9 \u017eiadosti respektive n\u00e1mietky je Spolo\u010dnos\u0165 povinn\u00e1 odovzda\u0165 do troch dn\u00ed ved\u00facemu pr\u00edslu\u0161n\u00e9ho oddelenia, ktor\u00e9 je z h\u013eadiska spracovania osobn\u00fdch \u00fadajov zodpovedn\u00e1.
\n
\n Ved\u00faci oddelenia zodpovedn\u00e9ho za spracovanie osobn\u00fdch \u00fadajov na \u017eiados\u0165 dotknutej osoby s\u00favisiacej so spracovan\u00edm jej osobn\u00fdch \u00fadajov d\u00e1 vo v\u0161eobecne zrozumite\u013enej forme odpove\u010f najnesk\u00f4r do 25 - v pr\u00edpade uplatnenia pr\u00e1vne namieta\u0165 - do 15 dn\u00ed.
\n
\n Na \u017eiados\u0165 dotknutej osoby prev\u00e1dzkovate\u013e osobn\u00fdch \u00fadajov poskytne \u00fadaje o dotknutej osobe, ktor\u00e9 sprac\u00fava prev\u00e1dzkovate\u013e alebo n\u00edm poveren\u00fd sprostredkovate\u013e, o ich zdroji, o cieli spracovania \u00fadajov, o pr\u00e1vnom z\u00e1klade spracovania \u00fadajov, o jeho dobe, o n\u00e1zve a adrese prev\u00e1dzkovate\u013ea osobn\u00fdch \u00fadajov, o \u010dinnosti s\u00favisiacej so sprac\u00favan\u00edm \u00fadajov, o okolnostiach incidentu s ochranou osobn\u00fdch \u00fadajov, o jeho \u00fa\u010dinkoch a opatreniach prijat\u00fdch na jeho odstr\u00e1nenie, \u010falej - v pr\u00edpade post\u00fapenia osobn\u00fdch \u00fadajov dotknutej osoby - o pr\u00e1vnom z\u00e1klade a adres\u00e1te post\u00fapenia \u00fadajov.
\n
\n Poskytovanie inform\u00e1ci\u00ed je pod\u013ea hlavn\u00e9ho pravidla bezplatn\u00e9, ak osoba v aktu\u00e1lnom roku e\u0161te neposlala prev\u00e1dkovate\u013eovi osobn\u00fdch \u00fadajov \u017eiados\u0165 na poskytnutie inform\u00e1ci\u00ed v s\u00favislosti s toto\u017en\u00fdm s\u00faborom \u00fadajov. V in\u00fdch pr\u00edpadoch je mo\u017en\u00e9 ustanovi\u0165 n\u00e1hradu n\u00e1kladov. Mieru n\u00e1hrady n\u00e1kladov m\u00f4\u017ee ukotvi\u0165 aj zmluva, ktor\u00e1 sa uzatv\u00e1ra medzi stranami. Uhraden\u00e1 n\u00e1hrada n\u00e1kladov mus\u00ed by\u0165 nahraden\u00e1, ak \u00fadaje boli sprac\u00favan\u00e9 protipr\u00e1vne, alebo ak vy\u017eiadanie inform\u00e1ci\u00ed viedlo k oprave \u00fadajov.
\n
\n Nespr\u00e1vne \u00fadaje - ak s\u00fa potrebn\u00e9 \u00fadaje a \u00faradn\u00e9 dokumenty, ktor\u00e9 potvrdzuj\u00fa ich spr\u00e1vnos\u0165 k dispoz\u00edcii - ved\u00faci oddelenia zodpovedn\u00e9ho za spracovanie \u00fadajov oprav\u00ed, v pr\u00edpade d\u00f4vodov uveden\u00fdch v bode 17. GDPR zabezpe\u010d\u00ed likvid\u00e1ciu spracovan\u00fdch osobn\u00fdch \u00fadajov.
\n
\n Osobn\u00e9 \u00fadaje musia by\u0165 likvidovan\u00e9, ak
\n a) osobn\u00e9 \u00fadaje u\u017e nie s\u00fa potrebn\u00e9 pre ten \u00fa\u010del, pre ktor\u00fd boli \u00fadaje zhroma\u017eden\u00e9 alebo inak spracovan\u00e9;
\n b) dotknut\u00e1 osoba odvol\u00e1 s\u00fahlas na spracovanie \u00fadajov, a tak spracovanie \u00fadajov nem\u00e1 in\u00fd pr\u00e1vny z\u00e1klad;
\n c) dotknut\u00e1 osoba namieta proti spracovaniu \u00fadajov, a nepreva\u017euj\u00fa \u017eiadne opr\u00e1vnen\u00e9 d\u00f4vody;
\n d) osobn\u00e9 \u00fadaje boli spracovan\u00e9 neopr\u00e1vnene;
\n e) osobn\u00e9 \u00fadaje musia by\u0165 likvidovan\u00e9 z d\u00f4vodu plnenia pr\u00e1vnej povinnosti, ktor\u00e9 prev\u00e1dzkovate\u013eovi osobn\u00fdch \u00fadajov ukladaj\u00fa pr\u00e1vne akty \u00fanie alebo \u010dlensk\u00e9ho \u0161t\u00e1tu;
\n f) ak prev\u00e1dkovate\u013e zverejnil osobn\u00fd \u00fadaj, a osobn\u00e9 \u00fadaje u\u017e nie s\u00fa potrebn\u00e9 pre ten \u00fa\u010del, pre ktor\u00e9 boli zhroma\u017eden\u00e9 alebo inak spracovan\u00e9, je povinn\u00fd ich likvidova\u0165, okrem toho s prihliadan\u00edm na n\u00e1klady dostupnej technol\u00f3gie a realiz\u00e1cie sprav\u00ed primeran\u00e9 kroky - vr\u00e1tane technick\u00fdch opatren\u00ed - v z\u00e1ujme toho, aby informoval prev\u00e1dzkovate\u013eov \u00fadajov, ktor\u00ed sprac\u00favaj\u00fa \u00fadaje, \u017ee dotknut\u00e1 osoba sa na nich obr\u00e1tila so \u017eiados\u0165ou likvid\u00e1cie odkazov smeruj\u00face na jej osobn\u00e9 \u00fadaje, alebo k\u00f3pi\u00ed a duplik\u00e1tov.
\n
\n Dotknut\u00e1 osoba m\u00f4\u017ee namieta\u0165 vo\u010di sprac\u00favaniu jej osobn\u00fdch \u00fadajov,
\n
\n ak spracovanie osobn\u00fdch \u00fadajov alebo ich post\u00fapenie je potrebn\u00e9 na \u00fa\u010dely plnenia pr\u00e1vnych povinnost\u00ed prev\u00e1dzkovate\u013ea \u00fadajov, alebo na uplat\u0148ovanie opr\u00e1vnen\u00fdch z\u00e1ujmov prev\u00e1dkovate\u013ea, preberate\u013ea \u00fadajov alebo tretej osoby, okrem povinn\u00e9ho spracovania \u00fadajov;
\n
\n ak pou\u017eitie alebo post\u00fapenie osobn\u00fdch \u00fadajov sa uskuto\u010dn\u00ed na \u00fa\u010dely priameho marketingu, v\u00fdskumu verejnej mienky alebo vedeck\u00e9ho v\u00fdskumu; \u010falej
\n
\n v z\u00e1konom ur\u010den\u00fdch pr\u00edpadoch.
\n
\n Prev\u00e1dzkovate\u013e presk\u00fama n\u00e1mietku v najkrat\u0161om \u010dase, ale najviac do 15 dn\u00ed odo d\u0148a podania n\u00e1mietky, v ot\u00e1zke jej od\u00f4vodnenosti znesie rozhodnutie, a o rozhodnut\u00ed informuje \u017eiadate\u013ea p\u00edsomne.
\n
\n Ak prev\u00e1dzkovate\u013e \u00fadajov zist\u00ed od\u00f4vodnenos\u0165 n\u00e1mietky dotknutej osoby, spracovanie \u00fadajov - vr\u00e1tane \u010fal\u0161ieho zhroma\u017edenia a post\u00fapenia \u00fadajov - ukon\u010d\u00ed, \u00fadaje blokuje, \u010falej informuje o n\u00e1mietke a o opatreniach prijat\u00fdch na z\u00e1klade toho ka\u017ed\u00e9ho, komu osobn\u00e9 \u00fadaje pred t\u00fdm poskytol, a ktor\u00ed s\u00fa povinn\u00ed prija\u0165 opatrenia v z\u00e1ujme uplatnenia pr\u00e1va namieta\u0165
\n
\n Ak dotknut\u00e1 osoba s rozhodnut\u00edm prev\u00e1dzkovate\u013ea nes\u00fahlas\u00ed, respektive, ak prev\u00e1dzkovate\u013e \u00fadajov term\u00edn spracovania n\u00e1mietky zme\u0161k\u00e1, dotknut\u00e1 osoba sa m\u00f4\u017ee - do 30 dn\u00ed odo d\u0148a ozn\u00e1menia rozhodnutia, respektive posledn\u00e9ho d\u0148a term\u00ednu - obr\u00e1ti\u0165 na s\u00fad.
\n
\n Ak \u00fadaje potrebn\u00e9 na uplatnenie pr\u00e1v pr\u00edjemcu \u00fadajov nedostane v d\u00f4sledku n\u00e1mietky dotknutej osoby, tak do 15 dn\u00ed odo d\u0148a ozn\u00e1menia, v z\u00e1ujme z\u00edskania \u00fadajov sa m\u00f4\u017ee obr\u00e1ti\u0165 na s\u00fad vo\u010di prev\u00e1dzkovate\u013eovi \u00fadajov. Prev\u00e1dzkovate\u013e \u00fadajov m\u00f4\u017ee poda\u0165 \u017ealobu aj na dotknut\u00fa osobu.
\n
\n Ak prev\u00e1dzkovate\u013e \u00fadajov nespln\u00ed oznamovaciu povinnos\u0165, pr\u00edjemca \u00fadajov m\u00f4\u017ee \u017eiada\u0165 od prev\u00e1dzkovate\u013ea \u00fadajov inform\u00e1cie o okolnostiach nesplnenia prenosu osobn\u00fdch \u00fadajov, tieto inform\u00e1cie je prev\u00e1dzkovate\u013e \u00fadajov povinn\u00fd poskytn\u00fa\u0165 pr\u00edjemcovi \u00fadajov do 8 dn\u00ed odo d\u0148a doru\u010denia jeho \u017eiadosti.
\n Pri vy\u017eiadan\u00ed inform\u00e1ci\u00ed sa m\u00f4\u017ee pr\u00edjemca \u00fadajov obr\u00e1ti\u0165 na s\u00fad vo\u010di prev\u00e1dzkovate\u013eovi \u00fadajov do 15 dn\u00ed odo d\u0148a poskytnutia inform\u00e1ci\u00ed, alebo najnesk\u00f4r v poskytnutom term\u00edne. Prev\u00e1dzkovate\u013e \u00fadajov m\u00f4\u017ee poda\u0165 \u017ealobu aj na dotknut\u00fa osobu.
\n
\n Prev\u00e1dzkovate\u013e \u00fadajov nem\u00f4\u017ee likvidova\u0165 \u00fadaje dotknutej osoby, ak spracovanie \u00fadajov bolo nariaden\u00e9 z\u00e1konom. \u00dadaje v\u0161ak nem\u00f4\u017eu by\u0165 prenesen\u00e9 pr\u00edjemcovi \u00fadajov, ak prev\u00e1dzkovate\u013e s\u00fahlasil s n\u00e1mietkou, alebo s\u00fad zistil opr\u00e1vnenos\u0165 n\u00e1mietky.
\n
\n V pr\u00edpade ak je n\u00e1mietka od\u00f4vodnen\u00e1, ved\u00faci oddelenia zodpovedn\u00e9ho za spracovanie \u00fadajov ukon\u010d\u00ed spracovanie \u00fadajov, d\u00e1ta zablokuje, \u010falej informuje ka\u017ed\u00e9ho o n\u00e1mietke a o opatreniach prijat\u00fdch na z\u00e1klade toho, komu osobn\u00e9 \u00fadaje pred t\u00fdm poskytol, a ktor\u00ed s\u00fa povinn\u00ed prija\u0165 opatrenia v z\u00e1ujme uplatnenia pr\u00e1va namieta\u0165.
\n
\n V pr\u00edpade ak pri uplatnen\u00ed pr\u00e1v dotknutej osoby nie je pos\u00fadenie veci jednozna\u010dn\u00e9, ved\u00faci oddelenia spracovania \u00fadajov m\u00f4\u017ee poslan\u00edm dokumentov a jeho stanoviska v s\u00favislosti s touto vecou po\u017eiada\u0165 stanovisko od \u00faradn\u00edka pre ochranu \u00fadajov, ktor\u00fd mu to poskytne do troch dn\u00ed.
\n
\n Spolo\u010dnos\u0165 uhrad\u00ed \u0161kodu sp\u00f4soben\u00fa inej osobe protipr\u00e1vnym spracovan\u00edm \u00fadajov alebo poru\u0161en\u00edm predpisov bezpe\u010dnosti \u00fadajov, okrem toho uhrad\u00ed aj finan\u010dn\u00fa n\u00e1hradu za ur\u00e1\u017eku na cti, ktor\u00e1 jej prin\u00e1le\u017e\u00ed v d\u00f4sledku poru\u0161enia jej osobnostn\u00fdch pr\u00e1v. Prev\u00e1dzkovate\u013e je osloboden\u00fd od zodpovednosti za sp\u00f4soben\u00fa \u0161kodu a povinnosti uhradenia finan\u010dnej n\u00e1hrady za ur\u00e1\u017eku na cti, ak sa dok\u00e1\u017ee, \u017ee \u0161koda alebo poru\u0161enie osobnostn\u00fdch pr\u00e1v dotknutej osoby bolo sp\u00f4soben\u00e9 vy\u0161\u0161ou mocou, spadaj\u00facou mimo okruhu spracovania \u00fadajov. Rovnako neuhrad\u00ed \u0161kodu, ak bola sp\u00f4soben\u00e1 \u00famyselnou alebo hrubou nedbanlivos\u0165ou.
\n
\n Dotknut\u00e1 osoba m\u00f4\u017ee poda\u0165 opravn\u00e9 prostriedky, s\u0165a\u017enos\u0165 na N\u00e1rodn\u00fd \u00farad ochrany \u00fadajov a slobody inform\u00e1ci\u00ed (Nemzeti Adatv\u00e9delmi \u00e9s Inform\u00e1ci\u00f3szabads\u00e1g Hat\u00f3s\u00e1g) (1125 Budapest, Szil\u00e1gyi Erzs\u00e9bet fasor 22\/C.) alebo na s\u00fad pr\u00edslu\u0161n\u00fd pod\u013ea bydliska alebo miesta pobytu.<\/p>\n

4. Spracovanie \u00fadajov realizovan\u00e9 po\u010das pou\u017e\u00edvania webovej str\u00e1nky Spolo\u010dnosti <\/h2>\n

Miesto spracovania \u00fadajov:
\n9028 Gy\u0151r, Feh\u00e9rv\u00e1ri \u00fat 75. <\/p>\n

4.1. Spracovanie \u00fadajov kupuj\u00facich<\/h3>\n

\nV\u00fdrobky Spolo\u010dnosti je mo\u017en\u00e9 objedna\u0165 telefonicky, po\u0161tou a na webovej str\u00e1nke. \n
\n
\n Pri objedn\u00e1van\u00ed dotknut\u00e1 osoby zad\u00e1 svoje osobn\u00e9 \u00fadaje (meno a priezvisko, adresa, d\u00e1tum narodenia, e-mailov\u00e1 adresa, \u010d\u00edslo \u00fa\u010dtu) - zadan\u00edm \u00fadajov dotknut\u00e1 osoba d\u00e1va s\u00fahlas na to, aby ich spolo\u010dnos\u0165 pou\u017e\u00edvala aj pri mana\u017emente z\u00e1kazn\u00edkov.
\n
\n Riadenie z\u00e1kazn\u00edkov Spolo\u010dnosti sa uskuto\u010dn\u00ed ako uplat\u0148ovanie z\u00e1ru\u010dn\u00fdch pr\u00e1v v s\u00favislosti s pred\u00e1van\u00fdmi v\u00fdrobkami Spolo\u010dnosti, \u00fa\u010dtovnou uz\u00e1vierkou, vybavovan\u00edm reklam\u00e1ci\u00ed v s\u00favislosti s pou\u017e\u00edvan\u00edm v\u00fdrobkov, so slu\u017ebami, ako aj realiz\u00e1cia marketingov\u00fdch cie\u013eov.
\n
\n S\u00fa\u010das\u0165ou riadenia z\u00e1kazn\u00edkov je najm\u00e4 s\u00fahlas k tomu, aby v\u0161etky dotknutou osobou poskytnut\u00e9 \u00fadaje mohli by\u0165 pou\u017eit\u00e9 v mana\u017emente z\u00e1kazn\u00edkov, hlavne pri informovan\u00ed z\u00e1kazn\u00edkov o nov\u00fdch v\u00fdrobkoch, o v\u00fdrobkoch, ktor\u00e9 patria do okruhu z\u00e1ujmu z\u00e1kazn\u00edka pod\u013ea jeho predch\u00e1dzaj\u00facich n\u00e1kupov (telefonicky, a\/alebo e-mailom).
\n
\n S\u00fa\u010das\u0165ou mana\u017ementu z\u00e1kazn\u00edkov je aj to, \u017ee pri uv\u00e1dzan\u00ed sk\u00fasenost\u00ed dotknutej osoby v s\u00favislosti s r\u00f4znymi v\u00fdrobkami Spolo\u010dnosti, ktor\u00e9 sa zverejnia na webovej str\u00e1nke Spolo\u010dnosti, (nepovinne) zadan\u00e9 e-mailov\u00e9 adresy sa tie\u017e dostan\u00fa do z\u00e1kazn\u00edckej datab\u00e1zy - popri vhodnom informovan\u00ed dotknutej osoby.
\n
\n Datab\u00e1za vern\u00fdch z\u00e1kazn\u00edkov nie je oddelen\u00e1 od be\u017enej z\u00e1kazn\u00edckej datab\u00e1zy, len pri vern\u00fdch z\u00e1kazn\u00edkoch je ozna\u010denie, ktor\u00e9 znamen\u00e1, \u017ee s\u00fa vern\u00fdmi z\u00e1kazn\u00edkmi.
\n \u010clenstvo vo vernostnom programe je platn\u00e9 jeden rok, po uplynut\u00ed tejto doby sa \u010dlenstvo m\u00f4\u017ee pred\u013a\u017ei\u0165. V s\u00favislosti s t\u00fdm Spolo\u010dnos\u0165 informovala z\u00e1kazn\u00edkov o spracovan\u00ed ich d\u00e1t.
\n
\n Spolo\u010dnos\u0165 sa d\u00e1 kontaktova\u0165 aj telefonicky: v\u0161etky hovory prich\u00e1dzaj\u00face na z\u00e1kazn\u00edcku linku alebo odch\u00e1dzaj\u00face z nej s\u00fa zaznamenan\u00e9. O tom treba z\u00e1kazn\u00edka pred za\u010dat\u00edm rozhovoru informova\u0165.
\n
\n V pr\u00edpade, ak dotknut\u00e1 osoba \u017eiada vymazanie jej osobn\u00fdch \u00fadajov, Spolo\u010dnos\u0165 je povinn\u00e1 kona\u0165 pod\u013ea z\u00e1kona o spracovan\u00ed d\u00e1t mien a adries s \u00fa\u010delom v\u00fdskumu a priameho predaja \u010d. CXIX. z roku 1995: popri z\u00e1kazn\u00edckom zozname mus\u00ed vies\u0165 aj zoznam v\u00fdnimiek, tzv. Robinsonov zoznam.
\n
\n (1) \u00a7 21 Organiz\u00e1cie na zabezpe\u010denie \u010dinnosti musia vies\u0165 evidenciu (zoznam v\u00fdnimiek) s menami a adresami t\u00fdch dotknut\u00fdch os\u00f4b, ktor\u00e9 \u017eiadali vymazanie ich \u00fadajov s ur\u010dit\u00fdm cie\u013eom, alebo k tomu nedali s\u00fahlas - napriek predch\u00e1dzaj\u00facej \u017eiadosti organiz\u00e1cie na zapbezpe\u010denie \u010dinnosti, resp. po prijat\u00ed \u00fadajov uplatnili n\u00e1rok na blokovanie ich \u00fadajov u organiz\u00e1cii, ktor\u00e1 sprac\u00fava osobn\u00e9 \u00fadaje.
\n (2) Cie\u013eom zoznamu v\u00fdnimiek je zabezpe\u010denie toho, aby osobn\u00e9 \u00fadaje dotknut\u00fdch os\u00f4b z tohto zoznamu nemohli by\u0165 opakovane prijat\u00e9 do datab\u00e1zy, poskytnut\u00e9 tret\u00edm osob\u00e1m, respektive prijat\u00e9 na nov\u00fd zoznam kontaktov alebo priameho marketingu. Od dotknut\u00fdch os\u00f4b, ktor\u00e9 s\u00fa na zozname v\u00fdnimiek nie je mo\u017en\u00e9 \u017eiada\u0165 s\u00fahlas na prijatie z\u00e1sielok priameho marketingu, resp. nie je mo\u017en\u00e9 im posiela\u0165 reklamn\u00e9 z\u00e1sielky, okrem toho pr\u00edpadu, ak sa v\u00fdnimka vz\u0165ahuje len na konkr\u00e9tne ur\u010den\u00fd \u00fa\u010del.
\n (3) Veden\u00edm zoznamu v\u00fdnimiek m\u00f4zu organiz\u00e1cie na zabezpe\u010denie \u010dinnosti spolo\u010dne poveri\u0165 aj tretiu organiz\u00e1ciu, av\u0161ak t\u00e1to organiz\u00e1cia m\u00f4\u017ee vykon\u00e1va\u0165 iba \u010dinnos\u0165 spracovania d\u00e1t, ktor\u00e1 s\u00favis\u00ed s odsekom (2).
\n (4) Prev\u00e1dzkovate\u013e m\u00f4\u017ee \u00fadaje zo zoznamu v\u00fdnimiek pou\u017e\u00edva\u0165 len do miery potrebnej k plneniu pod\u013ea odseku (2), nem\u00f4\u017ee ich pripoji\u0165 k inej datab\u00e1ze, nem\u00f4\u017ee ich odovzda\u0165, nem\u00f4\u017ee ich pou\u017e\u00edva\u0165 na in\u00e9 \u00fa\u010dely, a je povinn\u00fd zabezpe\u010di\u0165 dotknut\u00fdm osob\u00e1m uplatnenie ich pr\u00e1v na z\u00e1klade \u00a7 20 odsek (1) bod b). <\/i>
\n
\n Spolo\u010dnos\u0165 v pr\u00edpade ka\u017edej \u017eiadosti s cie\u013eom reklamy kontroluje, \u010di sa dotknut\u00e1 osoba nenach\u00e1dza na zozname v\u00fdnimiek.
\n Spolo\u010dnos\u0165 v pr\u00edpade ur\u010dit\u00fdch rekl\u00e1m vyu\u017eije spracov\u00e1vate\u013ea d\u00e1t, ktor\u00fd k danej reklame disponuje vhodn\u00fdmi odborn\u00fdmi znalos\u0165ami.
\n
\n eviden\u010dn\u00e9 \u010d\u00edslo spracovania \u00fadajov: <\/b>NAIH-68474\/2013
\n \u00fa\u010del spracovania \u00fadajov:<\/b> riadenie z\u00e1kazn\u00edkov: komunik\u00e1cia so z\u00e1kazn\u00edkmi spolo\u010dnosti, vhodn\u00e9 plnenie zml\u00fav, n\u00e1sledn\u00e1 starostlivos\u0165 o z\u00e1kazn\u00edkov
\n rozsah spracovan\u00fdch \u00fadajov:<\/b> priezvisko, meno, doru\u010dovacia adresa, faktura\u010dn\u00e1 adresa, meno a priezvisko pr\u00edjemcu, adresa pr\u00edjemcu, telef\u00f3nne \u010d\u00edslo (mobiln\u00e9 \u010d\u00edslo, pevn\u00e1 linka), e-mailov\u00e1 adresa, adresa vern\u00e9ho z\u00e1kazn\u00edka, zoznam predch\u00e1dzaj\u00face nak\u00fapen\u00fdch v\u00fdrobkov, v pr\u00edpade telefonickej objedn\u00e1vky hlas dotknutej osoby
\n pr\u00e1vny z\u00e1klad spracovania \u00fadajov:<\/b>
\n - \u00fa\u010dtovn\u00e9 z\u00e1znamy: (1)-(2) \u00a7 169 z\u00e1kona \u010d. C. z roku 2000.- z\u00e1konn\u00e9 ustanovenie
\n - evidencia z\u00e1kazn\u00edkov: a) (1) 6. \u010das\u0165 GDPR - s\u00fahlas dotknutej osoby
\n - zoznam v\u00fdnimiek: \u00a7 21. z\u00e1kona \u010d. CXIX. z roku 1995 - z\u00e1konn\u00e9 ustanovenie
\n - zvukov\u00fd z\u00e1znam telefonickej z\u00e1kazn\u00edckej linky: \u00a7 17\/B. z\u00e1kona \u010d. CLV. z roku 1997. - z\u00e1konn\u00e9 ustanovenie
\n doba uchov\u00e1vania \u00fadajov: <\/b>
\n - v pr\u00edpade prijatia do datab\u00e1zy z\u00e1kazn\u00edkov: do z\u00e1niku spolo\u010dnosti
\n - v pr\u00edpade likvid\u00e1cie \u00fadajov na zozname v\u00fdnimiek: do z\u00e1niku spolo\u010dnosti
\n - v pr\u00edpade volan\u00ed prich\u00e1dzaj\u00facich na z\u00e1kazn\u00edcku linku: z\u00e1znam hovoru 5 rokov
\n sp\u00f4sob uchov\u00e1vania \u00fadajov:<\/b> elektronicky
\n
\n Objednan\u00e9 v\u00fdrobky Spolo\u010dnos\u0165 dod\u00e1va z\u00e1kazn\u00edkom prostredn\u00edctvom partnersk\u00fdch podnikov, z\u00e1sielkov\u00fdch slu\u017eieb na z\u00e1klade doh\u00f4d. \u00dadaje potrebn\u00e9 k dodaniu z\u00e1sielok: meno, doru\u010dovacia adresa, telef\u00f3nne \u010d\u00edslo Spolo\u010dnos\u0165 poskytne z\u00e1sielkovej slu\u017ebe.
\n Tieto s\u00fa nasledovn\u00e9:<\/p>\n