Zásady ochrany osobných údajov

spoločnosti Mediashop GmbH
19.02.2024

1. Úvod. 1

2. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby. 1

3. Definície pojmov. 2

4. Sprístupnenie webovej stránky a vytváranie protokolových súborov (logfiles) 3

5. Registrácia a používanie zákazníckeho účtu. 5

6. Objednávkový proces. 5

7. Zákaznícky servis. 7

8. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt 8

9. Prieskumy na zlepšenie produktov. 8

10. Poskytovatelia doručovacích a platobných služieb. 9

11. Komunikácia o preprave po objednávke. 10

12. Ostatní príjemcovia údajov (poskytovatelia služieb) 11

13. Používanie súborov cookie a iných Tracking Tools. 11

14. Zasielanie reklamných materiálov a námietky proti reklame. 22

15. Výmaz údajov. 24

16. Vaše práva ako dotknutej osoby. 25

17. Bezpečnosť údajov. 26

18. Aktuálnosť a zmena týchto Zásad ochrany osobných údajov. 26

 

1. Úvod

Ochrana a bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Preto spracúvame osobné údaje výlučne v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a vnútroštátnymi zákonmi o ochrane osobných údajov.

 

2. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ:

Mediashop GmbH
Tel.: +421 (0) 2 20 990 800
E-mail: [email protected]

Schneiderstraße 1, Top 1
2620 Neunkirchen
Austria

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu Mediashopu:

Mediashop GmbH
"Do rúk ZO" alebo "to attn. GDPR"

c.o.
Telemarketing International Kft.
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Maďarsko
E-mail: [email protected]

 

3. Definície pojmov

Naše Zásady ochrany osobných údajov vychádzajú z pojmov, ktoré použila EÚ pri prijímaní Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše Zásady ochrany osobných údajov by mali byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, radi by sme Vám vopred vysvetlili najdôležitejšie pojmy:

a) osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba"). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

c) spracúvanie

Spracúvanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

d) obmedzenie spracúvania

Obmedzenie spracovania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

e) pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

f) prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

g) sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

h) príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

i) tretia strana

Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ.

j) súhlas (dohoda)

Súhlas (dohoda) je akýkoľvek slobodne daný, informovaný a kedykoľvek odvolateľný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

4. Sprístupnenie webovej stránky a vytváranie protokolových súborov (logfiles)

4.1 Úvod

4.1.1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Aby ste si mohli prezerať sortiment tovaru v našom internetovom obchode Mediashop.sk, musí náš systém automaticky zaznamenávať údaje a informácie z počítačového systému pristupujúceho počítača, resp. z prehliadača použitého koncového zariadenia (v protokolových súboroch) pri každom spustení našej webovej stránky. Tieto údaje sa ukladajú až do ich automatického vymazania. Získavajú sa tieto údaje

 • informácie o type a použitej verzii prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • každé spustenie stránky
 • operačný systém užívateľa
 • informácie o kategórii koncového zariadenia (mobilný telefón, stolný počítač, tablet) ako aj informácie o koncovom zariadení
 • IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia užívateľa
 • dátum a čas prístupu
 • webové stránky, z ktorých systém užívateľa pristupuje na našu webovú stránku

Údaje sa vymažú po štatistickom vyhodnotení, ktoré sa už nedá vysledovať k návštevníkovi webovej stránky, najneskôr však po uplynutí jedného roka.

4.1.2 Účel spracúvania údajov

Uchovávanie údajov v protokolových súboroch je súčasťou bežnej prevádzky každej webovej stránky na internete a slúži na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky. Okrem toho údaje používame na optimalizáciu rýchlosti webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti a stability našich systémov informačných technológií. Okrem toho sa protokolové súbory používajú na obnovenie stratených položiek vo Vašom nákupnom košíku (napr. v prípade straty session [relácie]).

4.1.3 Právny základ pre spracúvanie údajov

Toto spracúvanie je v oprávnenom záujme opísanom vyššie a je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4.2 Cloudflare 

S cieľom celosvetovo zvýšiť rýchlosť spustenia našich webových stránok používame Content Delivery Network [sieť na doručovanie obsahu] (ďalej len "CDN") nášho sprostredkovateľa Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Mníchov, Nemecko (ďalej len "Cloudflare").

CDN je sieť globálne prevádzkovaných a prepojených serverov, ktorá je schopná prenášať optimalizovaný obsah návštevníkom webových stránok v závislosti od štruktúry siete na internete. Pri tom sa v zásade spracúva IP adresa a metadáta prehliadača (ako je opísané v časti 4.1.1).

Spoločnosť Cloudflare využíva subdodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Cloudflare sa v rámci dodatočných ochranných opatrení zaviazala, že každý prístup americkej vlády k európskym údajom napadne na súde (https://www.cloudflare.com/de-de/cloudflare-customer-dpa/).

Cloudflare sa používa v kontexte nášho oprávneného záujmu o bezpečnú, vysoko výkonnú a stabilnú prezentáciu našich webových stránok na internete. Právnym základom je teda článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

5. Registrácia a používanie zákazníckeho účtu

5.1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Na našich webových stránkach ponúkame užívateľom možnosť zaregistrovať sa v našom zákazníckom registri (vytvoriť si užívateľský účet) poskytnutím osobných údajov, a to ako súčasť objednávky, tak aj bez objednania produktov. Údaje sa zadávajú do vstupnej masky (interface), prenášajú sa k nám a uchovávajú sa. Údaje sa ďalej neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to nie je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Pri registrácii sa získavajú tieto údaje: oslovenie, meno, priezvisko, e-mailová adresa, ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina.

Ak nám zanecháte svoje telefónne číslo, budeme Vás môcť ľahšie kontaktovať a rýchlejšie a bez komplikácií vyriešiť prípadné problémy s doručením alebo závady k Vašej spokojnosti.

Ak nám uvediete svoj dátum narodenia (buď vo svojom užívateľskom účte, alebo ak si vyberiete spôsob platby, ktorý nie je možné vykonať bez uvedenia dátumu narodenia), budeme Vám môcť zablahoželať s malou pozornosťou.

V rámci procesu registrácie sa získava súhlas užívateľa so spracúvaním týchto údajov. Poskytnuté údaje môžete kedykoľvek zmeniť.

5.2 Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5.3 Právo odvolať súhlas a právo na výmaz

Ako užívateľ máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Stačí na to jednoduchá správa na ktorýkoľvek z našich kontaktných údajov podľa toho ktorý Vám najviac vyhovuje. Tým sa ukončí Vaša registrácia a vymaže sa zákaznícky účet spolu s údajmi, ktoré ste poskytli.  Údaje, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, ako aj údaje, ktoré musíme uchovávať na základe zákonných povinností, sa vymažú až po splnení účelu alebo uplynutí zákonnej lehoty na uchovávanie.

 

6. Objednávkový proces

6.1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Výrobky si u nás môžete objednať online, telefonicky alebo pomocou katalógovej objednávkovej karty. Na spracovanie Vašej objednávky sú potrebné osobné údaje. Na tento účel sa získava Vaše oslovenie, meno a priezvisko, ako aj Vaša adresa (dátum narodenia v prípade nákupu na faktúru alebo platby na splátky, pretože tieto spôsoby platby nie je možné uskutočniť bez dátumu narodenia). Každému zákazníkovi prideľujeme zákaznícke číslo.

Na vybavenie Vašej objednávky môže byť tiež potrebné Vás kontaktovať. Na tento účel Vás požiadame o Vaše telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu, na ktorej Vás môžeme kontaktovať.

Zákazník je proaktívne informovaný o stave objednávky a doručenia prostredníctvom SMS alebo e-mailu.

S prvou objednávkou dostanete aj "uvítací list", v ktorom Vás budeme informovať o možnostiach, ktoré máte ako zákazník Mediashopu.

Ak nám uvediete svoj dátum narodenia (buď vo svojom užívateľskom účte, alebo ak si vyberiete spôsob platby, ktorý nie je možné vykonať bez uvedenia dátumu narodenia), budeme Vám môcť zablahoželať s malou pozornosťou.

Aby sme mohli splniť zmluvu o kúpe tovaru, prenášame tieto údaje našim poskytovateľom doručovacích a platobných služieb (viac informácií nájdete v bode 10 "Poskytovatelia doručovacích a platobných služieb)".

6.1.1 Online objednávka

Pri zadaní objednávky online sa získava aj IP adresa pristupujúceho koncového zariadenia, krajina, dátum a čas registrácie a zdroj registrácie. Je to technicky nevyhnutné na to, aby bolo možné prijať objednávku.

6.1.2 Telefonická objednávka

Zákazníci majú tiež možnosť objednať si produkty telefonicky alebo sa o nich informovať. Naši telefonickí operátori sú bez výnimky vyškolení v oblasti GDPR a zaväzujú sa dodržiavať mlčanlivosť a dôvernosť údajov.

Aby sa zákazníkom uľahčilo zadávanie objednávok, údaje sa zadávajú do systému správy zákazníkov, ktorý je k dispozícii telefonickým operátorom a pracovníkom zákazníckeho servisu. V prípade registrovaných zákazníkov sa na jednoznačnú identifikáciu zákazníka používajú už existujúce osobné údaje.

Zákazník má k dispozícii rôzne možnosti platby. Z geografických, technických dôvodov alebo z dôvodu úverovej bonity nemusia byť v čase hovoru jednotlivé spôsoby platby k dispozícii. Ak telefonický operátor preto nedokáže nájsť uspokojivý dôvod, volajúci bude spojený s jeho nadriadeným.

V záujme neustáleho zlepšovania kvality našich zamestnancov sa hovory našich zamestnancov nahrávajú a náhodne kontrolujú bez identifikácie volajúceho, ak ste súhlasili s nahrávaním hovoru. Pri zadávaní objednávky sa nahrávka spája s interným identifikačným číslom a uchováva sa tri mesiace. Volajúci má tiež možnosť vyjadriť nesúhlas s nahrávaním hovoru stlačením tlačidla. V takom prípade sa rozhovor s volajúcim nenahrá.

6.2 Právny základ spracúvania údajov, účel spracúvania údajov

Cieľom objednávkového procesu je uzatvorenie zmluvy a uvedené údaje sú potrebné na plnenie zmluvy (právnym základom pre spracúvanie je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu používame len vtedy, ak ste nám ich poskytli na vyššie uvedené účely a nahrávanie rozhovoru sa uskutočňuje len vtedy, ak ste s tým súhlasili (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

6.3 Doba uchovávania

Osobné údaje zákazníka sa budú používať po dobu spracovania objednávky a uchovávať po dobu trvania zákonných lehôt uchovávania na dosiahnutie stanovených účelov.

 

7. Zákaznícky servis

7.1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Naši zamestnanci zákazníckeho servisu sú bez výnimky vyškolení v oblasti GDPR a zaväzujú sa dodržiavať mlčanlivosť a dôvernosť údajov. Počas rozhovoru sa vyhotovuje hlasový záznam, ak s tým zákazník súhlasí.

Aby sme mohli rýchlo vybaviť Vašu žiadosť alebo reklamáciu, môže byť tiež potrebné Vás kontaktovať. Na tento účel Vás požiadame o Vaše telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu, na ktorej Vás môžeme kontaktovať.

Ak nás kontaktujete v súvislosti s položkou, ktorá nebola zakúpená priamo od nás, ale od obchodného partnera, musíme Vaše údaje zaznamenať rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného zákazníka, aby sme mohli spracovať Vašu požiadavku. Okrem toho sa získajú údaje predajného partnera, ktoré sa Vás týkajú.

7.2 Kategórie dotknutých osôb

 • záujemcovia
 • zákazníci
 • zákazníci našich distribučných partnerov

7.3 Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom pre spracúvanie údajov je súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).  Ak je potrebné nadviazať kontakt pre účely plnenie kúpnej zmluvy, potom je spracúvanie údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

8. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

8.1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo online kontaktného formulára, získavame osobné údaje (ako napríklad Vaše meno a e-mailovú adresu) len v rozsahu, ktorý ste nám poskytli. Tieto údaje používame len na spracovanie a zodpovedanie Vašej otázky.

8.2 Právny základ pre spracúvanie údajov

Právnym základom spracúvania údajov zaslaných v rámci kontaktného formulára alebo odoslania e-mailu je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

8.3 Dĺžka uchovania, právo namietať a právo na výmaz

Údaje odoslané prostredníctvom kontaktného formulára budú vymazané ihneď po tom, ako sme odpovedali na Vaše otázky, pokiaľ ich nepotrebujeme na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností alebo ste výslovne nesúhlasili so spracúvaním na iný účel.

 

9. Prieskumy na zlepšenie produktov

9.1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Vyvíjame a predávame inovatívne produkty. Pre našu spoločnosť je veľmi dôležité, či predávaný výrobok spĺňa očakávania našich zákazníkov. Ak sa pri jednotlivých produktoch vyskytnú ťažkosti s používaním, máme naliehavý vlastný záujem zistiť ich príčiny, aby sme ich mohli čo najrýchlejšie odstrániť. Ak zákazníci signalizujú nešpecifikované ťažkosti s určitým produktom, môže sa stať, že Vás budeme kontaktovať mailom a opýtame sa Vás na Vaše skúsenosti s daným produktom. V tejto súvislosti použijeme Vaše kontaktné údaje na to, aby sme Vám mailom zaslali ďalšie informácie, ktoré sú pre Vás relevantné.  

Prieskum sa bude týkať výlučne daného produktu.

Takto získané informácie na účely zlepšenia produktu sú okamžite anonymizované a nemožno ich spájať s Vašou osobou.

9.2 Právny základ pre spracúvanie údajov

Prieskum prostredníctvom e-mailu je potrebný na ochranu nášho oprávneného záujmu na zlepšovaní produktov. Právnym základom tohto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právo namietať: Proti takémuto prieskumu môžete kedykoľvek namietať bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek náklady okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb, čo bude mať za následok, že Vašu e-mailovú adresu nebudeme na tento účel používať. Námietku môžete podľa vlastného výberu zaslať na jednu z vyššie uvedených kontaktných adries, ako odpoveď na mail s prieskumom alebo prostredníctvom príslušného odkazu v mailoch.

 

10. Poskytovatelia doručovacích a platobných služieb

10.1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Údaje o Vašich objednávkach odovzdávame nášmu partnerovi pre doručovanie a platby.

Poskytovatelia doručovacích a poštových služieb, ako aj poskytovatelia platobných služieb konajú v našom mene, ale z právnych alebo procesných dôvodov nesú sami zodpovednosť za bezpečnosť a spracúvanie Vašich údajov. Pravidelne kontrolujeme aj zásady ochrany údajov týchto poskytovateľov služieb, aby sme zabezpečili primeranú ochranu Vašich údajov.

10.2 Nižšie opisujeme spoluprácu s našimi poskytovateľmi platobných služieb:

10.2.1 IXOPAY

Na vytvorenie bezpečného, sledovateľného a stabilného spojenia s rôznymi poskytovateľmi platobných služieb používame spoločnosť IXOPAY (IXOPAY GmbH, Mariahilfer Straße 77-79, 1060 Viedeň, Rakúsko). IXOPAY tu vystupuje ako "Gateway Provider" [poskytovateľ brány], resp. poskytovateľ platobných iniciačných služieb v zmysle druhej smernice EÚ o platobných službách (PSD2).

IXOPAY vytvára spojenie pre nasledujúcich poskytovateľov platobných služieb alebo platobných metód: Paypal, Visa a Mastercard.

IXOPAY pritom uchováva nasledovné zákazníkov: meno, dátum narodenia, titul, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, bankové údaje (IBAN, PayPal atď.) alebo číslo kreditnej karty. 

Integrácia služby IXOPAY do našej webovej stránky je založená na zmluve alebo na predzmluvných opatreniach v súvislosti s Vašou objednávkou. Právnym základom spracúvania údajov je preto článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

10.2.2 Paypal

Pri platbe prostredníctvom platobnej metódy "PayPal" preberá online platbu spoločnosť PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg. Poskytnutie Vašich údajov (meno, adresa, mail) spoločnosti PayPal je súčasťou zmluvy alebo predzmluvných opatrení v súvislosti s Vašou objednávkou. Právnym základom spracúvania údajov je preto článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Informácie sa získavajú od rôznych úverových agentúr s cieľom potvrdiť Vašu totožnosť a úverovú bonitu. Paypal Vám môže kedykoľvek poskytnúť celý zoznam týchto príjemcov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Paypal nájdete pod týmto odkazom: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full/.

10.2.3 VISA/Mastercard

Na základe Vašej zmluvy s poskytovateľmi VISA alebo Mastercard môžete vykonať platbu priamo u Vašej spoločnosti vydávajúcej kreditné karty. V tomto prípade neuchovávame žiadne údaje nad rámec objednávky a po úspešnej transakcii dostane od spoločnosti vydávajúcej kreditné karty dobropis.

V súlade s druhou smernicou EÚ o platobných službách (PSD2) sa na zúčtovaní podieľa takzvaná "spoločnosť prijímajúca kreditné karty" - v tomto prípade PAYONE GmbH (predtým SIX Payment Services), organizačná zložka Rakúsko, Am Belvedere 10, 1100 Viedeň. Údaje sa prenášajú prostredníctvom služby Saferpay (značka spoločnosti SIX).

Viac informácií o ochrane údajov nájdete na:

https://www.mastercard.sk/sk-sk/ostatne/globalne-zasady-ochrany-osobnych-udajov.html
https://www.visa.sk/podmienky-pouzivania/globalne-upozornenie-o-ochrane-sukromia-visa.html
https://www.six-payment-services.com/de_at/services/legal/privacy-statement.html

 

11. Komunikácia o preprave po objednávke

Prostredníctvom e-mailu alebo SMS Vám budeme zasielať automatizované správy o preprave týkajúce sa doručovania objednaných produktov. Pritom sa spoliehame na súčinnosť nášho dodávateľa, a to spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., 962 21 Lieskovec, Lieskovská cesta 13, Slovensko.

Na tento účel prenášame spoločnosti GLS nasledujúce údaje, ktoré spoločnosť GLS používa na komunikáciu s Vami:

 • číslo objednávky (pridelené spoločnosťou Mediashop)
 • číslo internetovej objednávky (ide o číslo objednávky zo samotného internetového obchodu)
 • číslo Track & Trace [číslo sledovania zásielky]
 • e-mailová adresa, telefónne číslo
 • poskytovateľ prepravných služieb (napr. DHL, pošta)
 • spôsob platby
 • suma objednávky, dátum objednávky
 • popis tovaru, množstvo tovaru
 • oslovenie, meno, priezvisko
 • ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina

Vy ako zákazníci ako aj spoločnosť Mediashop máte oprávnený záujem na správnych a transparentných informáciách o stave doručenia. Na tento účel je nevyhnutné vyššie opísané spracovanie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo namietať: Máte právo namietať proti používaniu Vašich údajov na účely informovania o doručení. Ak nemáte záujem dostávať informácie o doručení, oznámte nám to prosím prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

 

12. Ostatní príjemcovia údajov (poskytovatelia služieb)

Okrem našich vlastných zamestnancov využívame aj poskytovateľov služieb, ktorí v našom mene vykonávajú niektoré časti spracúvania údajov. V týchto prípadoch sme s poskytovateľmi služieb uzavreli zmluvy o sprostredkovaní spracúvania údajov v súlade s článkom 28 GDPR, v ktorých sú presne špecifikované povinnosti a jednotlivé kroky spracúvania, ako aj všetky kategórie spracúvaných údajov. Primeranosť záruk a kvalifikáciu poskytovateľov služieb pravidelne kontrolujeme.

Do spracúvania zapájame tieto ďalšie kategórie príjemcov:

 • Call centrá pre prijímanie hovorov.
 • Poskytovateľ IT služieb pre poskytovanie bezproblémových a vysoko výkonných služieb.

 

13. Používanie súborov cookie a iných Tracking Tools

13.1 Opis a rozsah spracúvania údajov

Naše webové stránky používajú súbory cookie, pixely a podobné technológie.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá do Vášho koncového zariadenia pri spustení webovej stránky. Cookies obsahujú charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje identifikovať prehliadač pri opätovnom spustení webovej stránky.

Pixely sú miniatúrne grafické prvky, ktoré možno vložiť do mailov alebo do pristupujúceho zariadenia, a tým umožňujú štatistické vyhodnocovanie reklamných kampaní.

Pri spustení našej webovej stránky je užívateľ informovaný o používaní cookies a získava sa jeho dobrovoľný, informovaný súhlas so spracúvaním použitých osobných údajov. Užívateľovi sa pritom okamžite poskytnú informácie o základných účeloch používaných cookies a spracovateľských činnostiach a odkáže sa na tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby získal komplexné informácie.  

Tieto cookies možno rozdeliť do troch kategórií: základné cookies, marketingové cookies a funkčné cookies.

Pod základnými cookies rozumieme cookies, pomocou ktorých možno spravovať Vaše preferencie používania cookies, a tie, ktoré sú potrebné na prevádzku internetového obchodu. Posledné sa nazývajú aj Session-Cookies, ktoré sa používajú na priradenie zobrazeného obsahu, položiek v nákupnom košíku a podobne k Vášmu koncovému zariadeniu, aby bolo možné uskutočniť nákup.

Marketingové cookies používame na zobrazovanie personalizovaných reklám na webových stránkach tretích strán, ktoré majú byť relevantné pre Vás a Vaše záujmy. Hoci sa na základe týchto cookies neukladajú žiadne priame osobné údaje, zaznamenávajú sa však charakteristiky Vášho prehliadača a koncového zariadenia a priraďujú sa Vaše záujmy. Ak cookie pochádza zo sociálnej platformy a ste na nej prihlásení, môže byť Váš účet na tejto platforme pomocou daného cookie prepojený s týmito informáciami od uvedenej tretej strany. Marketingové cookies nám okrem toho umožňujú merať a vyhodnocovať účinnosť reklamných kampaní vo vyhľadávačoch.

Funkčné cookies nám umožňujú počítať zobrazenia našich webových stránok, aby sme mohli identifikovať vyhľadávanejší obsah a zvýšiť atraktívnosť celej webovej stránky a zlepšiť Váš užívateľský zážitok. Okrem toho mediálny obsah z video-platforiem, ako je YouTube, ktorý je vložený na webových stránkach, je možné prehrať len v prípade, ak sa tak rozhodnete. Ak máte účet na jednej z používaných platforiem, umožňuje to poskytovateľovi prepojiť identifikátor Vášho účtu s uvedenými informáciami a priradiť ho k Vašej osobe.

Marketingové aj funkčné cookies pochádzajú prevažne od poskytovateľov z USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR. Bez ohľadu na to môžete svoje preferencie týkajúce sa používania súborov cookies zmeniť v päte stránky prostredníctvom "Nastavenia ochrany osobných údajov".

Zmenou nastavení vo Vašom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos cookies. Už uložené cookies môžete kedykoľvek vymazať. Môže sa to vykonať aj automatizovane. Ak sú cookies pre našu webovú stránku deaktivované, môže sa stať, že už nebude možné využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu. Predovšetkým sa môže stať, že užívateľ nebude môcť zadávať žiadne objednávky.

13.2 Trvanie uchovávania a odvolanie súhlasu

Cookies sa ukladajú do koncového zariadenia užívateľa a prenášajú sa z neho na našu webovú stránku. Ako dlho sa cookies uchovávajú si môžete pozrieť v menu na uvedenom odkaze: https://mediashop.sk/ochrana-osobnych-udajov

Už udelený súhlas alebo povolenie môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti v Nastaveniach ochrany osobných údajov v päte každej stránky. Máte tiež možnosť zabrániť uchovávaniu cookies vo Vašom počítači vykonaním príslušných nastavení vo Vašom prehliadači alebo výberom nastavení na sociálnych sieťach tak, aby sa počas Vašej návštevy neboli nastavené žiadne cookies. Podrobnosti o tom nájdete v príslušných procesoch spracúvania.

13.3 O jednotlivých činnostiach online spracúvania

13.3.1 Google Analytics

Naša webová stránka používa "Google Analytics", službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len "Google"). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vygenerované prostredníctvom cookies o Vašom používaní tejto webovej stránky, ako napríklad typ/verzia prehliadača, používaný operačný systém, URL Referrer (predtým navštívená stránka), IP adresa, čas požiadavky servera, sa zvyčajne prenášajú na server Google-u v USA a tam sa uchovávajú.

Tieto informácie sa používajú na vykonávanie analýz používania internetu a webových stránok, ako napr. anonymné hodnotenia a grafy zobrazenia PageViews a Visits (zobrazenia stránky a návštev). Údaje sa spracúvajú výlučne na účely prieskumu trhu, optimalizácie webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s používaním internetu. Tieto informácie môžu byť tiež prenesené na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú údaje v našom mene. Vaša IP adresa sa v žiadnom prípade nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Adresy IP sa po prenose anonymizujú, aby ich nebolo možné priradiť (maskovanie IP).

Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete napríklad v Pomocníkovi služby Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk&sjid=1190961326746879660-EU

Google využíva dodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.2 Google Tag Manager

Na našej webovej stránke používame "Google Tag Manager" od spoločnosti Google. Prostredníctvom tejto služby je možné spravovať tagy webových stránok prostredníctvom rozhrania. Tagy sú malé prvky kódu na webovej stránke, ktoré sa okrem iného používajú na meranie návštevnosti a správania návštevníkov, na zaznamenávanie vplyvu online reklamy a sociálnych kanálov, na remarketing a na zameranie cielenia na cieľové skupiny a na testovanie a optimalizáciu webovej stránky. Google Tag Manager implementuje iba tagy. Google Tag Manager sa riadi súborom pravidiel spúšťania, ktoré určujú, kedy sa majú tieto tagy na webovej stránke použiť. Keď užívateľ navštívi webovú stránku, tagy sa spustia podľa konfigurácie a do jeho prehliadača sa načítajú príslušné cookies. Obsahujú pokyny, ktoré tagy sa majú spustiť. Používanie nástroja Google Tag Manager zefektívňuje a urýchľuje používanie našej webovej stránky vďaka správe správnych tagov.

Google využíva dodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.3 Google Ads Conversion Tracking

Používame online reklamný program Google Ads od Google-u a v rámci neho aj Google-om ponúkané Conversion Tracking (sledovanie konverzií). Keď kliknete na nami umiestnenú reklamu vo vyhľadávacej alebo reklamnej sieti Google, vo Vašom počítači sa uloží cookie na Conversion-Tracking. Platnosť týchto cookies vyprší po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak počas platnosti cookie navštívite určité stránky našej webovej stránky, my aj Google budeme môcť rozpoznať, že ste klikli na danú reklamu a boli ste cez ňu presmerovaný na príslušnú stránku.

Každý zákazník služby Google Ads dostane iný cookie. Informácie získané
pomocou Conversion-cookie sa používajú na vytváranie Conversion-štatistík pre nás ako zákazníka služby Ads. Dozvedáme sa celkový počet užívateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na stránku opatrenú Conversion-Tracking-Tagom. Nezískavame však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné Vás ako užívateľa osobne identifikovať.

Ak si neželáte zúčastniť sa na Tracking-postupe, môžete tiež odmietnuť nastavenie cookie, ktorý je na to potrebný - napríklad prostredníctvom nastavenia prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické použitie cookies. Cookies na Conversion-Tracking môžete deaktivovať aj nastavením prehliadača tak, aby boli zablokované cookies z domény "www.googleadservices.com". Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google týkajúce sa Conversion-Tracking nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?gl=sk.

Google využíva dodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.4 "Enhanced Conversion Tracking" Google Ads

Okrem Google Ads Conversion Tracking používame aj takzvané Enhanced Conversion Tracking [rozšírené sledovanie konverzií] od Google-u. Pomocou Enhanced Conversions rozširujeme Google Ads Tracking o nami získané údaje špeciálne od užívateľov. Patria sem okrem iného údaje ako e-mailová adresa, meno alebo telefónne číslo. Na základe Vášho súhlasu sa tieto údaje konvertujú na matematicky jedinečné hodnoty ("hodnoty hash") a posielajú sa Google-u. Google teda nevidí Vašu skutočnú e-mailovú adresu, ale len jej zašifrovanú verziu.

Táto technológia umožňuje následne priradiť zobrazenia našej reklamnej ponuky ku skutočným objednávkovým procesom.  Ak sa na rôznych zariadeniach zistí rovnaká hodnota hash, priradia sa tieto zobrazenia k našej reklamnej kampani. Účelom tohto spracovania je zmerať, či bola naša reklamná kampaň pre zákazníkov zaujímavá.

Poskytovateľ Google Ads Conversion Tracking využíva dodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.5 Google Remarketing (Adwords)

Okrem toho používame technológiu remarketingu od Google-u. Prostredníctvom tejto technológie sú užívatelia, ktorí už navštívili našu webovú stránku a prejavili o ňu záujem, opätovne oslovení cielenou reklamou na stránkach partnerskej siete Google-u. Reklama sa zobrazuje prostredníctvom cookies. Pomocou textových súborov je možné analyzovať správanie užívateľov pri návšteve webovej stránky a následne ho využiť na reklamu zodpovedajúcu Vašim záujmom.

Pri vyhľadávaní, návšteve iných webových stránok alebo používaní iných mobilných aplikácií nám využívanie Google Remarketing umožňuje ponúkať Vám cielenú reklamu založenú na záujmoch a potrebách. Ako užívateľ profitujete z personalizovanej reklamy na iných webových stránkach. Len tak môžeme neustále optimalizovať našu ponuku pre Vás. Ďalšie informácie o Google remarketingu a Zásadách ochrany osobných údajov Google-u nájdete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/.

Google využíva dodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.6 Facebook

Mediashop integrovala na svoje webové stránky online komponenty poskytovateľa Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Facebook").

Facebook využíva tiež subdodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Facebook je sociálna sieť, ktorá poskytuje Mediashopu tzv. "Page-Insights" [prehľad o stránkach] v rámci spoločného spracúvania podľa článku 26 GDPR.

"Page Insights" sú štatistiky stránky o údajoch "Páči sa mi to", dosahu príspevkov a ďalších témach, ktoré Mediashop používa predovšetkým na anonymizovanom základe. Viac informácií o tom nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights.

Podrobnosti o spoločnom spracúvaní medzi Mediashopom a Facebookom nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

V tejto zmluve sa uvádza, že primárnu zodpovednosť za spracúvanie má Facebook. Ak máte obavy o bezpečnosť na našej stránke Mediashopu na Facebooku, môžete nás kedykoľvek kontaktovať aj na našej kontaktnej adrese pre ochranu osobných údajov a my Vašu žiadosť postúpime Facebooku.

Keďže Facebook je globálna sociálna sieť, nemáme vplyv na technické a organizačné aspekty a môžeme ovplyvniť len obsah týkajúci sa produktov a udalostí Mediashopu.

Sociálna sieť je miesto spoločenského stretnutia prevádzkované na internete, online komunita, ktorá zvyčajne umožňuje užívateľom komunikovať a reagovať medzi sebou vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo firemné informácie. Facebook okrem iného umožňuje užívateľom sociálnej siete vytvárať súkromné profily, nahrávať fotografie a nadväzovať kontakty prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Pri každom spustení niektorej z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorá je  prevádzkovaná prevádzkovateľom a na ktorej je integrovaný komponent Facebooku (Facebook-Plug-In), internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky prostredníctvom príslušného komponentu Facebooku zariadi, že dôjde k stiahnutiu zobrazenia príslušného komponentu Facebooku z Facebooku. Úplný prehľad všetkých Facebook-Plug-Ins nájdete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE

 V rámci tohto technického postupu spoločnosť Facebook rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej stránky dotknutá osoba navštívi zakaždým, keď dotknutá osoba spustí našu webovú stránku, za predpokladu, že dotknutá osoba je zároveň prihlásená na Facebooku, a to počas celého trvania príslušného navštívenia našej webovej stránky. Tieto informácie zhromažďuje komponent Facebooku a prostredníctvom Facebooku ich priraďuje k príslušnému účtu dotknutej osoby na Facebooku. Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Facebooku integrovaných na našej webovej stránke, napríklad tlačidlo "Páči sa mi to", alebo ak dotknutá osoba napíše komentár, Facebook priradí tieto informácie k osobnému užívateľskému účtu dotknutej osoby na Facebooku a uchová tieto osobné údaje.

Ak si dotknutá osoba neželá prenos týchto informácií na Facebook, môže tomu zabrániť tak, že sa pred spustením našej webovej stránky odhlási zo svojho účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobných údajov zverejnené spoločnosťou Facebook, ktoré sú k dispozícii na adrese https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/, poskytujú informácie o získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany Facebooku. Vysvetľuje tiež, aké možnosti nastavenia Facebook ponúka na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú          k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú zamedziť prenos údajov na Facebook. Takéto aplikácie môže dotknutá osoba použiť na zamedzenie prenosu údajov na Facebook.

Právny základ: Súhlas so spracúvaním (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) sa získava Facebook v rámci spoločnej zodpovednosti. Sociálne Plugins "Páči sa mi to" a "Komentovať" sa stanú aktívnymi len vtedy, ak užívatelia

 1. sú prihlásení do svojho účtu na Facebooku a
 2. udelili súhlas s cookies pre aplikácie a webové stránky.

Ak sú tieto podmienky splnené, užívatelia môžu vidieť a používať Plugins, ako "Páči sa mi to" alebo "Komentovať". Ak jedna z týchto podmienok nie je splnená, užívatelia tieto Plugins nevidia.

13.3.7 Facebook Conversion Pixels

Používaním služby Facebook Conversion Pixels [konverzné pixely] spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Facebook") sa zhromažďujú štatistické údaje, ktoré možno použiť na meranie úspešnosti reklamy na Facebooku. Okrem toho webová stránka zhromažďuje anonymné údaje o Vašom užívateľskom správaní s cieľom vytvoriť pre Vás online reklamu založenú na užívateľskom správaní. Ako užívateľ profitujete z personalizovanej reklamy na iných webových stránkach. Len tak môžeme pre Vás neustále optimalizovať našu ponuku. Tu máte prístup k Podmienkam ochrany údajov spoločnosti Facebook Inc: https://www.facebook.com/about/privacy.

Ak ste prihlásený na Facebooku, môžete namietať proti používaniu Conversion Pixels na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Facebook využíva tiež subdodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.8 CRM Ads (Emarsys)

Na vytvorenie výberových kritérií pre príjemcov reklamy používame CRM Ads a Facebook Audience Manager nášho sprostredkovateľa Emarsys eMarketing AG, Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 Mníchov (ďalej len "Emarsys").

Emarsys pre tento účel určí matematicky jedinečnú hodnotu Vašej mailovej adresy ("hodnotu hash") a prenesie ju na Facebook. Ak máte účet na Facebooku, zisťujú a používajú sa na navrhovanie výberových kritérií na zasielanie reklamy len údaje známe Facebooku. V tomto procese sa využívajú aj subdodávatelia v USA.

Úroveň ochrany údajov subdodávateľov v USA bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.9 Microsoft Bing Ads

Naša webová stránka používa Microsoft Bing Ads, analytický nástroj spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, USA 98052-6399, USA (ďalej len "Microsoft"). Podobne ako Google Analytics, aj Microsoft Bing Ads funguje na základe nastavenia cookies, ktoré nám umožňujú sledovať Vašu návštevu našej webovej stránky a používať ju na reklamné účely (remarketing).

To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom reklamu založenú na záujmoch pomocou 'Univerzálneho sledovania udalostí' (Universal Event Tracking, UET) na rozpoznanie návštev a aktivít koncových užívateľov na našej webovej stránke po kliknutí na jednu z našich reklám a na ich uloženie do remarketingových zoznamov. Vytváranie týchto remarketingových zoznamov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi. Do našich remarketingových zoznamov sa neukladajú najmä žiadne citlivé údaje ani sa s nimi nespájajú žiadne ďalšie osobné údaje, ani sa neposkytujú Microsoftu.

Ak ste na remarketingovom zozname, môžeme Vám pri ďalšom vyhľadávaní prostredníctvom Bing alebo Yahoo ponúknuť reklamu založenú na záujmoch. Toto behaviorálne cielenie však môžete deaktivovať zmenou nastavení prehliadača tak, aby sa cookies už neukladali. Okrem toho môžete deaktivovať Tracking správania Microsoftom prostredníctvom tohto odkazu: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=sk-SK.

Ďalšie informácie o používaní cookies v Microsoft Bing Ads nájdete na webovej stránke Bing Ads na tomto odkaze: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2

ako aj na webovej stránke Microsoftu na tomto odkaze: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.

Keď vykonávate vyhľadávacie dotazy, používanie Microsoft Bing Ads nám umožňuje ponúkať Vám cielenú reklamu, ktorá je prispôsobená Vašim záujmom a potrebám. Ako užívateľ tak profitujte z personalizovanej reklamy na iných webových stránkach. Len tak môžeme neustále optimalizovať našu ponuku pre Vás.

Ochrana údajov spoločnosťou Microsoft bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.10 YouTube

Naša webová stránka používa Plugins z webovej stránky YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko  (ďalej len "Google").

Na našej webovej stránke zobrazujeme videá z kanála YouTube z MediaShop.tv. Zobrazujú sa v prehrávači videí YouTube. MediaShop nemá prístup k týmto cookies ani k údajom spracúvaným spoločnosťou YouTube, ani nad nimi nemá kontrolu. YouTube môže nasadiť ďalšie cookies, aby umožnila používanie funkcií YouTube na našej webovej stránke. Viac informácií o týchto cookies nájdete na webovej stránke YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Google využíva dodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.11 DoubleClick (Campaign Manager) by Google

Na umiestňovanie reklám, ktoré sú relevantné pre užívateľov a na zabránenie viacnásobnému zobrazeniu u toho istého užívateľa používame DoubleClick (nový názov Campaign Manager) od Google-u. Cookie-ID sa používa na zaznamenanie toho, ktoré reklamy už boli zobrazené                         v jednotlivých prehliadačoch. Ak užívateľ po reklame DoubleClick spustí webovú stránku inzerenta v tom istom prehliadači a niečo si tam kúpi, zaznamená sa to číselne. Podľa Google DoubleClick cookies neobsahujú žiadne osobné údaje.

Ak ste zaregistrovaný a prihlásený do Google-u, môže Google priradiť návštevu k Vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaný v Google-i, resp. ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ zistí a uchová Vašu IP adresu.

Účasti na tomto Tracking-procese môžete zabrániť odmietnutím cookies tretích strán vo svojom prehliadači, ich zablokovaním na stránke www.googleadservices.com, použitím doplnku prehliadača (Browserplugin) http://www.google.com/settings/ads/plugin alebo použitím obmedzujúcich nastavení cookies.

Ďalšie informácie o DoubleClick nájdete na adrese http://support.google.com/adsense/answer/2839090.

Google využíva dodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.12 Hotjar

Naša webová stránka používa službu webovej analýzy Hotjar (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Európa, Tel: +1 (855) 464-6788, [email protected]), aby sme lepšie pochopili potreby našich užívateľov a optimalizovali ponuku a funkčnosť tejto webovej stránky. Pomocou technológie Hotjar možno sledovať pohyb na webových stránkach, na ktorých sa používa Hotjar (tzv. Heatmaps, tepelné mapy). Tieto údaje nás informujú o tom, na ktoré ikony užívatelia klikajú, ako ďaleko rolovali a koľko času strávili na jednotlivých stránkach. Okrem toho je pomocou Hotjar možné získať spätnú väzbu priamo od užívateľov našich webových stránok. Hotjar pracuje s cookies a ďalšími technológiami na získavanie údajov o správaní našich užívateľov a ich koncových zariadeniach. Pri používaní Hotjar preto venujeme osobitnú pozornosť ochrane Vašich osobných údajov. Môžeme sledovať iba to, na ktoré ikony sa kliká, akou cestou sa pohybuje myš, ako ďaleko sa užívateľ posúva, veľkosť obrazovky, typ zariadenia a informácie o prehliadači, geografickú polohu (krajinu) ako aj preferovaný jazyk zobrazenia našej webovej stránky. Hotjar automaticky skrýva oblasti webovej stránky, kde sa zobrazujú osobné údaje od Vás alebo od tretích strán. Tieto údaje preto nie je možné vôbec vysledovať. IP adresy sa uchovávajú a ďalej spracúvajú len anonymizovane, takže priamy súvis s osobou je vylúčený. Hotjar uchováva vyššie opísané informácie v našom mene v pseudonymizovanom užívateľskom profile. Získaniu Vašich údajov zo strany Hotjar môžete kedykoľvek zabrániť deaktiváciou služby na tejto stránke https://www.Hotjar.com/privacy/do-not-track/ alebo kontaktovaním Hotjar (https://www.Hotjar.com/contact).

Ďalšie informácie nájdete v časti "about Hotjar" na stránke Pomocníka služby Hotjar. Zásady ochrany osobných údajov Hotjar nájdete tu: https://www.Hotjar.com/privacy/.

Hotjar využíva dodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.13 Facebook Conversion API

Na našej webovej stránke používame Facebook Conversion API, Event-Trackingtool (nástroj na sledovanie udalostí) na strane servera, v rámci našej spoločnej zodpovednosti so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Facebook").

Zhromažďujú sa tieto osobné údaje:

Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu), meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy), lokalizačné údaje (informácie o geografickej polohe zariadenia alebo osoby). Rozšírené spracúvanie údajov: e-mailová adresa, telefónne číslo, pohlavie, dátum narodenia, meno a priezvisko, adresa, ID užívateľa.

Účel spracúvania údajov: Ide o dátové rozhranie, prostredníctvom ktorého prenášame na Facebook údaje o Vašich návštevách jednotlivých stránok na našej webovej stránke na vyhodnotenie. To nám umožňuje zobrazovať Vám na našej webovej stránke reklamy, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom.

Príjemcovia: V oblasti Facebook-Conversion API spolupracujeme s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia a spoločne vytvárame štatistiky užívateľov. Pri tomto procese sa údaje spracúvajú aj v USA.

Podrobnosti o ochrane údajov v Meta Platforms Ireland Limited nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacyhttps://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Meta Platforms Ireland Limited využíva subdodávateľov v v USA.ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.14 nr-data.net ("New Relic")

Ide o naše monitorovanie internetového obchodu, ktoré prevádzkuje náš IT-tím. Pomocou tohto monitorovania vidíme, či sú servery príliš vyťažené alebo tiež vidíme chyby, ktoré sa v našom internetovom obchode vyskytujú. Ide teda o službu analýzy výkonu.

Sprostredkovateľ: New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké.

Nižšie nájdete e-mailovú adresu zopovednej osoby sprostredkovateľa: [email protected]

Kliknutím sem si môžete prečítať Zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa:

https://newrelic.com/termsandconditions/services-notices

Kliknutím sem si môžete prečítať Zásady používania cookies sprostredkovateľa:

https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

Úroveň ochrany údajov New Relic bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

13.3.15 Bloomreach

Ide o náš systém CMS (Content Management System). Tento systém sa používa na zmenu obsahu našich internetových obchodov (vzhľad, ako sú texty, obrázky, komponenty) alebo na vytváranie nových stránok. Použitie Session-cookie zaručuje udržanie spojenia medzi návštevníkom webovej stránky a serverom a uchováva Vaše preferencie týkajúce sa obsahu na našej webovej stránke. Ide o dôležitý predpoklad najmä pri nákupoch v internetovom obchode.

Právnym základom je náš oprávnený záujem na stabilnej prevádzke našej internetovej stránky a internetového obchodu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Sprostredkovateľ: BloomReach B.V., Oosteinde 11, 1017 WT Amsterdam, Holandsko. Kliknutím sem si môžete prečítať Zásady ochrany osobných údajov sprostredkovateľa: https://www.bloomreach.com/en/legal/services-privacy-notice.

Kliknutím sem si môžete prečítať zásady používania cookies sprostredkovateľa: https://www.bloomreach.com/en/legal/cookie-policy

13.3.16 Ponuky kupónov od spoločnosti Sovendus GmbH

Aby ste si mohli vybrať ponuku poukazov, ktorá vás aktuálne zaujíma, prenášame hash hodnotu vašej e-mailovej adresy a vašej IP adresy spoločnosti Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe (Sovendus) v pseudonymizovanej a zašifrovanej forme (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Pseudonymizovaná hash hodnota e-mailovej adresy sa používa na zohľadnenie prípadnej námietky voči reklame spoločnosti Sovendus (čl. 21 ods. 3, čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR). IP adresu používa spoločnosť Sovendus výlučne na účely bezpečnosti údajov a zvyčajne ju po siedmich dňoch anonymizuje (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Okrem toho prenášame spoločnosti Sovendus na účely fakturácie tiež pseudonymizované číslo objednávky, hodnotu objednávky s menou, ID relácie, kód kupónu a časovú pečiatku (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ak súhlasíte s touto službou, pri návšteve nášho internetového obchodu sa zobrazí banner s kupónom. Ak potom budete chcieť preskúmať ponuku poukazov, môžete kliknúť na banner poukazu. Váš titul, meno, poštové smerovacie číslo, krajinu a e-mailovú adresu potom zašleme spoločnosti Sovendus v zašifrovanej podobe na prípravu poukazu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov spoločnosťou Sovendus nájdete v online informáciách o ochrane údajov na stránke www.sovendus.de/datenschutz.

Právnym základom tohto spracúvania je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

13.3.17 Emarsys

Na personalizáciu a analýzu používame produkty spoločnosti Emarsys eMarketing Systems GmbH, Lassallestraße 7B, 1020 Viedeň, Rakúsko (ďalej len "Emarsys"). Emarsys pracuje ako náš sprostredkovateľ s cookies a Tracking-pixelmi, ktoré nám pomáhajú vytvárať newslettery a reklamu na mieru. Pri návšteve našej webovej stránky sa údaje zhromaždené spoločnosťou Emarsys môžu na základe Vášho súhlasu zlúčiť aj do pseudonymizovaného profilu užívateľa.

Naša webová stránka používa na zhromažďovanie údajov o prehliadaní a nákupoch aj príkazy JavaScriptu. Tieto údaje sa používajú na obohatenie Vášho zákazníckeho profilu a poskytnutie personalizovaného zážitku na všetkých našich kontaktných bodoch.

V zásade v rámci spracúvania zhromažďujeme tieto dva typy informácií:

 • Informácie o službe
  • IP adresa
  • Prehliadač
  • Identifikátory cookies
  • Pseudonymizované identifikátory (externé ID alebo šifrovaná e-mailová adresa) u prihlásených návštevníkov.
    
 • Informácie o správaní pri prezeraní
  • Výrobky, ktoré ste si prezerali
  • Produkty, ktoré boli pridané do nákupného košíka
  • Zakúpené produkty

Ak ste udelili Váš súhlas so zasielaním nášho newslettera, budeme o Vás dodatočne spracúvať tieto údaje:

 • či a kedy bol newsletter otvorený
 • na ktorý odkaz ste pri tom klikli,
 • kedy a ako dlho ste boli na našej webovej stránke,
 • o ktoré produkty a kategórie produktov ste mali záujem
 • pre ktorý výrobok ste sa rozhodli a
 • či bol predaj ukončený normálne.

Emarsys využíva aj subdodávateľov v USA.ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Zásady ochrany osobných údajov Emarsysu nájdete tu: https://emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/

 

14. Zasielanie reklamných materiálov a námietky proti reklame

14.1 Zasielanie reklamných materiálov mailom

14.1.1 Ako e-mailová správa

Vašu e-mailovú adresu získanú v rámci predaja používame aj na zasielanie informácií o našich vlastných produktoch, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili.

Právnym základom tohto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Pri získaní Vašich údajov a pri každom zaslaní máte možnosť namietať proti používaniu Vašej mailovej adresy na účely tejto individuálnej reklamy.

14.1.2 Ako mailový newsletter

Ak sa prihlásite na odber nášho bezplatného newslettera, budete prostredníctvom neho dostávať včasné informácie o vašom nákupnom košíku, o nových produktoch, cenné tipy a novinky, ako aj exkluzívne ponuky. Pozývame vás tiež, aby ste sa zúčastnili na prieskumoch spokojnosti so službami a nápadmi na nové produkty.

Po registrácii dostanete potvrdzujúci mail s aktivačným odkazom, ktorý Vám umožní začať dostávať newsletter. Aktivačným odkazom potvrdzujete, že registráciu ste skutočne vykonali Vy a nie neoprávnené osoby (double opt-in).

Ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettra, Vašu e-mailovú adresu použijeme na zasielanie informácií o produktoch a ponukách Mediashopu.

Pri registrácii spracúvame tieto údaje: Vaše meno a e-mailovú adresu, ako aj čas registrácie a potvrdenia registrácie, IP adresy v čase registrácie a potvrdenia registrácie.

Právnym základom na spracúvanie údajov na účely zasielania newslettera je súhlas užívateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Ak si už neželáte dostávať náš newsletter, môžete sa kedykoľvek odhlásiť jednoduchým kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa" v päte niektorého z našich newsletterov alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected] [správna adresa bude doplnená dodatočne]. Odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného na základe súhlasu do odvolania.

14.2 Zasielanie reklamných materiálov na sociálnych sieťach

Používame CRM Ads od poskytovateľa Emarsys eMarketing AG, Hans-Fischer-Str. 10, D-80339 Mníchov, Nemecko, aby sme Vám príležitostne posielali reklamy prostredníctvom Facebook Audience Manager, ktoré sú podľa nášho názoru pre Vás relevantné. Táto funkcia umožňuje zobrazovať Vám reklamy na základe Vašich záujmov na sociálnych sieťach na základe Vašich preferencií. Emarsys to robí tak, že určí matematicky jedinečnú hodnotu Vašej mailovej adresy ("hodnota hash"), ako aj oblasti záujmu a tieto údaje prenesie na Facebook. Ak máte účet na Facebooku, na základe týchto údajov sa Vám potom zobrazí reklama založená na Vašich záujmoch. Bez ohľadu na Váš súhlas môžete personalizovanej reklame zabrániť v Nastaveniach ochrany osobných údajov Vášho účtu na Facebooku.

Emarsys eMarketing AG využíva aj subdodávateľov v USA ktorých úroveň ochrany údajov bola uznaná za primeranú podľa EU-US-Data Privacy Framework (slovensky: Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA)  a rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti z 10. júla 2023. Osobné údaje sa môžu preniesť do týchto spoločností v súlade s článkom 45 GDPR.

Spracúvanie údajov je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

14.3 Poštové doručovanie reklamných materiálov

14.3.1 Katalógy produktov zasielané poštou

Ak ste už naším zákazníkom, budeme sa snažiť pritiahnuť Vašu pozornosť len na produkty a ponuky, ktoré by Vás mohli zaujímať. Robíme to pomocou platformy CrossEngage, ktorá nám umožňuje zoskupovať iba údaje, ktoré ste nám poskytli o svojich nákupoch podľa možných záujmov. Tieto údaje nikdy neobohacujeme o údaje zo zdrojov tretích strán.

Poskytovateľom platformy je spoločnosť CrossEngage GmbH, Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlín.

Tento výber je v našom prvoradom ekonomickom záujme, v našom záujme ochrany životného prostredia a rovnako vo Vašom záujme ako zákazníka, aby ste dostávali len katalógy produktov so zaujímavým obsahom, ktorý je pre Vás relevantný.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Námietka proti reklame: Máte právo namietať proti používaniu Vašich údajov a prijímaniu reklamných informácií. Ak nemáte záujem dostávať tieto reklamné informácie, oznámte nám to prostredníctvom uvedených kontaktných údajov. 

14.3.2 News-Service a zasielanie newslettera poštou

Okrem katalógov produktov radi posielame našim zákazníkom poštou aj narodeninové poukazy, informácie o nových produktoch, cenné rady a novinky. 

Námietka proti reklame: Máte právo namietať proti používaniu Vašich údajov a prijímaniu reklamných informácií. Ak nemáte záujem dostávať reklamné informácie, oznámte nám to prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

 

15. Výmaz údajov

15.1 Údaje od záujemcov:

Ak sa registrácia vo webovom obchode vykoná bez potvrdenia "double-opt-in" e-mailu, internetový profil sa po 24 hodinách opäť vymaže, pretože nemôžeme vychádzať zo správnosti poskytnutých údajov.

Potvrdené profily zostávajú uložené štyri roky od poslednej objednávky. Ak sa v tomto období neuskutoční žiadna objednávka, údaje sa automaticky vymažú. Záujemcovia majú možnosť vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu a požiadať o okamžitý výmaz svojich údajov.

15.2 Údaje od klientov:

 • Čisté online údaje (napr. užívateľské meno v internetovom obchode, identifikátory sociálnych sietí, ak sú k dispozícii) alebo kontaktné údaje: uchovávajú sa štyri roky a vymažú sa, ak počas tohto obdobia nedôjde k ďalším objednávkam.
 • Údaje o zmluve: zostávajú uchované 10 rokov v súlade so zákonnými lehotami na uchovávanie, aby bolo možné poskytnúť orgánom (napr. daňovému úradu) dôkazy.

15.3 Telefonické záznamy:

Bez ohľadu na to, či bol zaznamenaný čisto informačný rozhovor, objednávka alebo ide o reklamáciu, zvukový záznam sa po 3 (troch) mesiacoch vymaže.

 

16. Vaše práva ako dotknutej osoby

Podľa GDPR máte nárok na nasledujúce zákonné práva dotknutej osoby za predpokladu, že sú pre to splnené predpoklady

 • Právo na prístup k Vašim údajoch, ktoré u nás uchovávame v súlade s článkom 15 GDPR
 • Právo na opravu nepresných údajov podľa článku 16 GDPR
 • Právo na vmazanie u nás uchovaných údajov v súlade s článkom 17 GDPR
 • Právo obmedziť spracúvanie u nás uchovaných údajov v súlade s článkom 18 GDPR
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR; to má za následok, že v budúcnosti už nemôžeme pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR
 • Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s právnou úpravou GDPR.

Právo namietať

Pokiaľ sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 GDPR, pokiaľ na to existujú dôvody vyplývajúce z Vašej konkrétnej situácie.

Ak chcete uplatniť svoje právo podať námietku, stačí poslať mail na adresu [email protected]

 

17. Bezpečnosť údajov

Vaše osobné údaje sa na našej webovej stránke prenášajú cez internet pomocou takzvaného bezpečnostného systému SSL (Secure Socket Layer). Táto technológia poskytuje vysokú úroveň zabezpečenia, a preto ju používajú napríklad aj banky na ochranu údajov v internetovom bankovníctve. Naše webové stránky a ostatné systémy zabezpečujeme pomocou vhodných a najmodernejších technických a organizačných opatrení proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu Vašich údajov neoprávnenými osobami.

 

18. Aktuálnosť a zmena týchto Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú v súčasnosti platné a boli aktualizované v februári 2024. Vzhľadom na ďalší vývoj našej webovej stránky a ponúk na nej alebo vzhľadom na zmenené právne alebo úradné požiadavky môže byť potrebné tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť. Aktuálne platné Zásady ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek pozrieť a vytlačiť na webovej stránke https://mediashop.sk/ochrana-osobnych-udajov

Svoje nastavenia ochrany údajov môžete kedykoľvek zmeniť pod odkazom https://www.mediashop.sk/nastavenie-cookie  v našom internetovom obchode mediashop.sk. Žiadosti o zmenu však môžete oznámiť aj nášmu Zákazníckemu servisu na čísle 0800 / 376 36 06, mailom na adresu [email protected] alebo listom na adresu Mediashop-Group, "Do rúk SOOÚ" alebo "Pre SOOÚ", Telemarketing International Kft., 9028 Győr, Fehérvári út 75., Maďarsko.

© MediaShop Slovenská republika.
All rights reserved.