Ochrana osobných údajov

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Názov prevádzkovateľa osobných údajov: Telemarketing International Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Telemarketing International spoločnosť s ručením obmedzeným)
Skrátený názov prevádzkovateľa osobných údajov: Telemarketing International Kft. (Telemarketing International s.r.o.)
Číslo v OR: 08-09-011731
Adresa sídla: 9028 Győr, Fehérvári út 75.
E-mailová adresa prevádzkovateľa: [email protected]
Zástupca prevádzkovateľa: Mester Péter konateľ
Zodpovedná osoba prevádzkovateľa osobých údajov:
E-mailová adresa zodpovednej osoby: [email protected]

2. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účinnosť týchto pravidiel ochrany osobných údajov sa začína 5. augusta 2013 a trvá do odvolania.

Vecná pôsobnosť Pravidiel sa vzťahuje na všetky tie procesy oddelení spoločnosti, pri ktorých sa na základe bodu 1. časti č. GDPR uskutočňuje spracovanie osobných údajov.

Koncepčná štruktúra týchto pravidiel sa zhoduje s interpretačnými vymedzeniami určenými v GDPR.

Spracúvanie osobných údajov je možné iba v záujme uplatnenia práva alebo plnenia záväzkov. Použitie osobných údajov na súkromné účely je zakázané. Spracúvanie osobných údajov musí za všetkých okolností zodpovedať zásadám obmedzenia účelu.

Spoločnosť spracúva osobné údaje iba s určitým účelom, v záujme uplatňovania práv a plnenia záväzkov, v minimálnej miere a na minimálny čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie cieľa. Spracovanie údajov musí vyhovieť účelu vo všetkých fázach - a ak účel spracovania údajov už neexistuje, alebo spracovanie údajov je protiprávne, údaje sa vymažú.

Spoločnosť spracuje údaje iba s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby, alebo na základe zákona alebo zákonného splnomocnenia.

Spoločnosť pred vyžiadaním údajov v každom prípade oznámi dotknutej osobe účel spracovania údajov, ako aj právny základ spracovania údajov.

Zamestnanci oddelení Spoločnosti a zamestnanci iných organizácií, ktorí pracujú na spracovaní údajov alebo jej časti s poverením Spoločnosti sú povinní získané osobné údaje udržať ako obchodné tajomstvo. Všetky osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje a majú prístup k nim sú povinní podpísať vyhlásenie o mlčanlivosti.

Ak osoba, ktorá patrí do pôsobnosti pravidiel získa informácie o tom, že osobné údaje spracované Spoločnosťou sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, je povinná tieto opraviť alebo iniciovať na to spolupracovníka zodpoveného za spracovanie osobných údajov.

Povinnosť ochrany osobných údajov vzťahujúcich sa na fyzické a právnické osoby, respektive na organizácie bez právnej subjektivity, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe poverenia Spoločnosťou sa uplatňuje na základe Dohode o vykonaní práce uzatvorenej prevádzkovateľom osobných údajov.

Konateľ Spoločnosti určuje s prihliadaním na charakteristiku Spoločnosti štruktúru ochrany osobných údajov, funkcie a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov a súvisiacich činností, a určí zodpovednú osobu za spracovanie osobných údajov.

Zamestnanci Spoločnosti počas výkonu práce dbajú na to, aby neoprávnené osoby nemohli nahliadnuť do osobných údajov, ako aj na to, aby ukladanie, uchovanie osobných údajov bolo vyriešené tak, aby neoprávnené osoby k nim nemali prístup, nemohli do nich zasahovať, meniť, likvidovať.

Kontrolu štruktúry ochrany osobých údajov Spoločnosti vykonáva konateľ spoločnosti prostredníctvom ním vymenovanej osoby poverenej spracovaním osobných údajov.

3. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba môže vyžiadať informácie o spracúvaní jej osobných údajov, okrem toho môže žiadať opravu jej osobných údajov, respektive - okrem spracúvania údajov predpísaných právnym predpisom - ich likvidáciu, obmedzenie, a to na uvedených kontaktoch Spoločnosti.

Dotknutá osoba je oprávnená vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi osobných údajov, okrem toho má právo na prenos je osobných údajov k inému prevádzkovateľovi.

Prijaté žiadosti respektive námietky je Spoločnosť povinná odovzdať do troch dní vedúcemu príslušného oddelenia, ktoré je z hľadiska spracovania osobných údajov zodpovedná.

Vedúci oddelenia zodpovedného za spracovanie osobných údajov na žiadosť dotknutej osoby súvisiacej so spracovaním jej osobných údajov dá vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpoveď najneskôr do 25 - v prípade uplatnenia právne namietať - do 15 dní.

Na žiadosť dotknutej osoby prevádzkovateľ osobných údajov poskytne údaje o dotknutej osobe, ktoré spracúva prevádzkovateľ alebo ním poverený sprostredkovateľ, o ich zdroji, o cieli spracovania údajov, o právnom základe spracovania údajov, o jeho dobe, o názve a adrese prevádzkovateľa osobných údajov, o činnosti súvisiacej so spracúvaním údajov, o okolnostiach incidentu s ochranou osobných údajov, o jeho účinkoch a opatreniach prijatých na jeho odstránenie, ďalej - v prípade postúpenia osobných údajov dotknutej osoby - o právnom základe a adresáte postúpenia údajov.

Poskytovanie informácií je podľa hlavného pravidla bezplatné, ak osoba v aktuálnom roku ešte neposlala prevádkovateľovi osobných údajov žiadosť na poskytnutie informácií v súvislosti s totožným súborom údajov. V iných prípadoch je možné ustanoviť náhradu nákladov. Mieru náhrady nákladov môže ukotviť aj zmluva, ktorá sa uzatvára medzi stranami. Uhradená náhrada nákladov musí byť nahradená, ak údaje boli spracúvané protiprávne, alebo ak vyžiadanie informácií viedlo k oprave údajov.

Nesprávne údaje - ak sú potrebné údaje a úradné dokumenty, ktoré potvrdzujú ich správnosť k dispozícii - vedúci oddelenia zodpovedného za spracovanie údajov opraví, v prípade dôvodov uvedených v bode 17. GDPR zabezpečí likvidáciu spracovaných osobných údajov.

Osobné údaje musia byť likvidované, ak
a) osobné údaje už nie sú potrebné pre ten účel, pre ktorý boli údaje zhromaždené alebo inak spracované;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie údajov, a tak spracovanie údajov nemá iný právny základ;
c) dotknutá osoba namieta proti spracovaniu údajov, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody;
d) osobné údaje boli spracované neoprávnene;
e) osobné údaje musia byť likvidované z dôvodu plnenia právnej povinnosti, ktoré prevádzkovateľovi osobných údajov ukladajú právne akty únie alebo členského štátu;
f) ak prevádkovateľ zverejnil osobný údaj, a osobné údaje už nie sú potrebné pre ten účel, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, je povinný ich likvidovať, okrem toho s prihliadaním na náklady dostupnej technológie a realizácie spraví primerané kroky - vrátane technických opatrení - v záujme toho, aby informoval prevádzkovateľov údajov, ktorí spracúvajú údaje, že dotknutá osoba sa na nich obrátila so žiadosťou likvidácie odkazov smerujúce na jej osobné údaje, alebo kópií a duplikátov.

Dotknutá osoba môže namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov,

ak spracovanie osobných údajov alebo ich postúpenie je potrebné na účely plnenia právnych povinností prevádzkovateľa údajov, alebo na uplatňovanie oprávnených záujmov prevádkovateľa, preberateľa údajov alebo tretej osoby, okrem povinného spracovania údajov;

ak použitie alebo postúpenie osobných údajov sa uskutoční na účely priameho marketingu, výskumu verejnej mienky alebo vedeckého výskumu; ďalej

v zákonom určených prípadoch.

Prevádzkovateľ preskúma námietku v najkratšom čase, ale najviac do 15 dní odo dňa podania námietky, v otázke jej odôvodnenosti znesie rozhodnutie, a o rozhodnutí informuje žiadateľa písomne.

Ak prevádzkovateľ údajov zistí odôvodnenosť námietky dotknutej osoby, spracovanie údajov - vrátane ďalšieho zhromaždenia a postúpenia údajov - ukončí, údaje blokuje, ďalej informuje o námietke a o opatreniach prijatých na základe toho každého, komu osobné údaje pred tým poskytol, a ktorí sú povinní prijať opatrenia v záujme uplatnenia práva namietať

Ak dotknutá osoba s rozhodnutím prevádzkovateľa nesúhlasí, respektive, ak prevádzkovateľ údajov termín spracovania námietky zmešká, dotknutá osoba sa môže - do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, respektive posledného dňa termínu - obrátiť na súd.

Ak údaje potrebné na uplatnenie práv príjemcu údajov nedostane v dôsledku námietky dotknutej osoby, tak do 15 dní odo dňa oznámenia, v záujme získania údajov sa môže obrátiť na súd voči prevádzkovateľovi údajov. Prevádzkovateľ údajov môže podať žalobu aj na dotknutú osobu.

Ak prevádzkovateľ údajov nesplní oznamovaciu povinnosť, príjemca údajov môže žiadať od prevádzkovateľa údajov informácie o okolnostiach nesplnenia prenosu osobných údajov, tieto informácie je prevádzkovateľ údajov povinný poskytnúť príjemcovi údajov do 8 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti.
Pri vyžiadaní informácií sa môže príjemca údajov obrátiť na súd voči prevádzkovateľovi údajov do 15 dní odo dňa poskytnutia informácií, alebo najneskôr v poskytnutom termíne. Prevádzkovateľ údajov môže podať žalobu aj na dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ údajov nemôže likvidovať údaje dotknutej osoby, ak spracovanie údajov bolo nariadené zákonom. Údaje však nemôžu byť prenesené príjemcovi údajov, ak prevádzkovateľ súhlasil s námietkou, alebo súd zistil oprávnenosť námietky.

V prípade ak je námietka odôvodnená, vedúci oddelenia zodpovedného za spracovanie údajov ukončí spracovanie údajov, dáta zablokuje, ďalej informuje každého o námietke a o opatreniach prijatých na základe toho, komu osobné údaje pred tým poskytol, a ktorí sú povinní prijať opatrenia v záujme uplatnenia práva namietať.

V prípade ak pri uplatnení práv dotknutej osoby nie je posúdenie veci jednoznačné, vedúci oddelenia spracovania údajov môže poslaním dokumentov a jeho stanoviska v súvislosti s touto vecou požiadať stanovisko od úradníka pre ochranu údajov, ktorý mu to poskytne do troch dní.

Spoločnosť uhradí škodu spôsobenú inej osobe protiprávnym spracovaním údajov alebo porušením predpisov bezpečnosti údajov, okrem toho uhradí aj finančnú náhradu za urážku na cti, ktorá jej prináleží v dôsledku porušenia jej osobnostných práv. Prevádzkovateľ je oslobodený od zodpovednosti za spôsobenú škodu a povinnosti uhradenia finančnej náhrady za urážku na cti, ak sa dokáže, že škoda alebo porušenie osobnostných práv dotknutej osoby bolo spôsobené vyššou mocou, spadajúcou mimo okruhu spracovania údajov. Rovnako neuhradí škodu, ak bola spôsobená úmyselnou alebo hrubou nedbanlivosťou.

Dotknutá osoba môže podať opravné prostriedky, sťažnosť na Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) alebo na súd príslušný podľa bydliska alebo miesta pobytu.

4. SPRACOVANIE ÚDAJOV REALIZOVANÉ POČAS POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY SPOLOČNOSTI

Miesto spracovania údajov:
9028 Győr, Fehérvári út 75.

4.1. SPRACOVANIE ÚDAJOV KUPUJÚCICH

Výrobky Spoločnosti je možné objednať telefonicky, poštou a na webovej stránke.

Pri objednávaní dotknutá osoby zadá svoje osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu) - zadaním údajov dotknutá osoba dáva súhlas na to, aby ich spoločnosť používala aj pri manažmente zákazníkov.

Riadenie zákazníkov Spoločnosti sa uskutoční ako uplatňovanie záručných práv v súvislosti s predávanými výrobkami Spoločnosti, účtovnou uzávierkou, vybavovaním reklamácií v súvislosti s používaním výrobkov, so službami, ako aj realizácia marketingových cieľov.

Súčasťou riadenia zákazníkov je najmä súhlas k tomu, aby všetky dotknutou osobou poskytnuté údaje mohli byť použité v manažmente zákazníkov, hlavne pri informovaní zákazníkov o nových výrobkoch, o výrobkoch, ktoré patria do okruhu záujmu zákazníka podľa jeho predchádzajúcich nákupov (telefonicky, a/alebo e-mailom).

Súčasťou manažmentu zákazníkov je aj to, že pri uvádzaní skúseností dotknutej osoby v súvislosti s rôznymi výrobkami Spoločnosti, ktoré sa zverejnia na webovej stránke Spoločnosti, (nepovinne) zadané e-mailové adresy sa tiež dostanú do zákazníckej databázy - popri vhodnom informovaní dotknutej osoby.

Databáza verných zákazníkov nie je oddelená od bežnej zákazníckej databázy, len pri verných zákazníkoch je označenie, ktoré znamená, že sú vernými zákazníkmi.
Členstvo vo vernostnom programe je platné jeden rok, po uplynutí tejto doby sa členstvo môže predĺžiť. V súvislosti s tým Spoločnosť informovala zákazníkov o spracovaní ich dát.

Spoločnosť sa dá kontaktovať aj telefonicky: všetky hovory prichádzajúce na zákaznícku linku alebo odchádzajúce z nej sú zaznamenané. O tom treba zákazníka pred začatím rozhovoru informovať.

V prípade, ak dotknutá osoba žiada vymazanie jej osobných údajov, Spoločnosť je povinná konať podľa zákona o spracovaní dát mien a adries s účelom výskumu a priameho predaja č. CXIX. z roku 1995: popri zákazníckom zozname musí viesť aj zoznam výnimiek, tzv. Robinsonov zoznam.

(1) § 21 Organizácie na zabezpečenie činnosti musia viesť evidenciu (zoznam výnimiek) s menami a adresami tých dotknutých osôb, ktoré žiadali vymazanie ich údajov s určitým cieľom, alebo k tomu nedali súhlas - napriek predchádzajúcej žiadosti organizácie na zapbezpečenie činnosti, resp. po prijatí údajov uplatnili nárok na blokovanie ich údajov u organizácii, ktorá spracúva osobné údaje.
(2) Cieľom zoznamu výnimiek je zabezpečenie toho, aby osobné údaje dotknutých osôb z tohto zoznamu nemohli byť opakovane prijaté do databázy, poskytnuté tretím osobám, respektive prijaté na nový zoznam kontaktov alebo priameho marketingu. Od dotknutých osôb, ktoré sú na zozname výnimiek nie je možné žiadať súhlas na prijatie zásielok priameho marketingu, resp. nie je možné im posielať reklamné zásielky, okrem toho prípadu, ak sa výnimka vzťahuje len na konkrétne určený účel.
(3) Vedením zoznamu výnimiek môzu organizácie na zabezpečenie činnosti spoločne poveriť aj tretiu organizáciu, avšak táto organizácia môže vykonávať iba činnosť spracovania dát, ktorá súvisí s odsekom (2).
(4) Prevádzkovateľ môže údaje zo zoznamu výnimiek používať len do miery potrebnej k plneniu podľa odseku (2), nemôže ich pripojiť k inej databáze, nemôže ich odovzdať, nemôže ich používať na iné účely, a je povinný zabezpečiť dotknutým osobám uplatnenie ich práv na základe § 20 odsek (1) bod b).


Spoločnosť v prípade každej žiadosti s cieľom reklamy kontroluje, či sa dotknutá osoba nenachádza na zozname výnimiek.
Spoločnosť v prípade určitých reklám využije spracovávateľa dát, ktorý k danej reklame disponuje vhodnými odbornými znalosťami.

evidenčné číslo spracovania údajov: NAIH-68474/2013
účel spracovania údajov: riadenie zákazníkov: komunikácia so zákazníkmi spoločnosti, vhodné plnenie zmlúv, následná starostlivosť o zákazníkov
rozsah spracovaných údajov: priezvisko, meno, doručovacia adresa, fakturačná adresa, meno a priezvisko príjemcu, adresa príjemcu, telefónne číslo (mobilné číslo, pevná linka), e-mailová adresa, adresa verného zákazníka, zoznam predchádzajúce nakúpených výrobkov, v prípade telefonickej objednávky hlas dotknutej osoby
právny základ spracovania údajov:
- účtovné záznamy: (1)-(2) § 169 zákona č. C. z roku 2000.- zákonné ustanovenie
- evidencia zákazníkov: a) (1) 6. časť GDPR - súhlas dotknutej osoby
- zoznam výnimiek: § 21. zákona č. CXIX. z roku 1995 - zákonné ustanovenie
- zvukový záznam telefonickej zákazníckej linky: § 17/B. zákona č. CLV. z roku 1997. - zákonné ustanovenie
doba uchovávania údajov:
- v prípade prijatia do databázy zákazníkov: do zániku spoločnosti
- v prípade likvidácie údajov na zozname výnimiek: do zániku spoločnosti
- v prípade volaní prichádzajúcich na zákaznícku linku: záznam hovoru 5 rokov
spôsob uchovávania údajov: elektronicky

Objednané výrobky Spoločnosť dodáva zákazníkom prostredníctvom partnerských podnikov, zásielkových služieb na základe dohôd. Údaje potrebné k dodaniu zásielok: meno, doručovacia adresa, telefónne číslo Spoločnosť poskytne zásielkovej službe.
Tieto sú nasledovné:

  • Magyar Posta Zrt.
  • GLS General Logistics Sysrems Romania SRL Str. Dorobantilor 106 550231 Sibiu
  • Ceska Posta.s.p. Praha 1. Politickych veznu 909/4 Korespondencni adresa Ceska posta s.p. Odbor firemni obchod J.A. Bati 5648 760 01 Zlin
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Lieskovská cesta 13 962 21 Lieskovec
  • SK Posta 154, Medvedov 154, 930 07 Medveďov, Slovensko
  • PL GLS Gerieral Logistics Systems Poland Sp. z 0.0. ul. Teczowa 10 62-052 Komorniki I Gluchowo NIP 785-15 61-831 VAT DE PL7851561831
  • PL Posta Poczta Polska S.A Region Sieci Pl. Oddz. Mlodziezy Powst. 740-940 Katowice Urzad Pocztowy Bielsko-Biala 2 Legionów 4743-302 Bielsko-Biala NIP 5250007313
  • RO posta:O.P. 2 Oradea C.P.2 jud. Bihor cod postal 410670

4.2. SPRACÚVANIE ÚDAJOV ODBERATEĽOV BULLETINU

Spoločnosť posiela o svojej činnosti bulletiny tým, ktorí sa prihlásia na odber bulletinu.
Na odber bulletinu je možné sa prihlásiť na stránke Spoločnosti – alebo objednať ústne, na zákazníckej linke.

Odhlásenie sa z odberu bulletinu neznamená prijatie na zoznam výnimiek na základe zákona o spracovaní dát mien a adries s účelom výskumu a priameho predaja č. CXIX. z roku 1995.

účel spracovania údajov: informovanie zákazníkov o novinkách, riadenie zákazníkov
rozsah spracovaných údajov: meno, e-mailová adresa
právny základ spracovania údajov: a) (1) 6. časť GDPR súhlas dotknutej osoby
doba uchovávania údajov: do odhlásenia sa z odberu bulletinu, ale najnejskôr do zániku spoločnosti
spôsob uchovávania údajov: elektronicky

4.3. SPRACOVANIE ÚDAJOV WEBOVEJ STRÁNKY

Webová stránka Spoločnosti je každému dostupná bez zadania osobných údajov a oznámenia totožnosti, zo stránky a z pripojených strán môže získať informácie voľne a bez obmedzenia. Vstup na stránku, výstup z nej umožňujú návštevníkom malé dátové balíky, tzv. cookies, ktoré stránka uloží na informačnom zariadení návštevníka, resp. z nej načíta.

Cookies umožňujú vhodné fungovanie stránky, efektívnejšiu obsluhu, ako aj štatistické, anonymné získanie údajov. Cookies môžu návštevníci vymazať zo svojho informačného zariadenia, resp. zo zatvorením vyhladávača sa automaticky vymažú, okrem toho návštevník môže manuálne nastaviť svoj vyhľadávač aj tak, aby blokoval používanie cookies. Návštevník bude môcť používať stránku aj vtedy, ak používanie cookies blokuje manuálnym nastavením svojho vyhľadávača.

5. SPRACOVANIE ÚDAJOV

Spoločnosť pri spracúvaní údajov počas používania webovej stránky k spracovaniu údajov zákazníkov (evidenčné číslo: NAIH-68474/2013) využíva služby spostredkovateľa. Činnosť súvisiaca so spracovaním údajov firmami Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., daňové číslo: 14707092-2-13.) Hometelesales Kft. (1144 Budapest, Csertő park 4. X. em. 106. daňové číslo :25768895-2-42) a Quick Telesales SRL (Braila, Str. Hipodrom, BI. G2, Sc.4, Ap.77, Rumunsko) a E-value International S.A. (Dimitrie Pompeiu Blv. No 5-7 Hermes Business Campus, B Building Sector 2) je vybavovanie telefonických hovorov súvisiacich s telefonickým riadením zákazníkov.

6. KONTAKT ZODPOVEDNEJ OSOBY PRE OCHRANU ÚDAJOV

[email protected]

7. POSKYTOVATEĽ WEBHOSTINGU A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Rack Forest Kft.
číslo v OR: 01-09-914549
daňové číslo: 14671858-2-43
sídlo: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.

8. OTÁZKY NEJEDNANÉ V TOMTO INFORMAČNOM MATERIÁLI

V otázkach, ktoré nie sú určené v tomto informačnom materiáli sú smerodajné nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ak Pravidlá ochrany osobných údajov Spoločnosti.

© MediaShop Slovenská republika.
All rights reserved.