DOPRAVA zdarma
 pri nákupe nad 55 EUR!
0Košík 0 produkt - 0

Všeobecné obchodné podmienky mediashop

Verzia na stiahnutie (PDF)

§ 1 Všeobecné informácie

Spoločnosť Mediashop GmbH sa teší, že Vám v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „podmienky“) môže zaslať tovar na dobierku. Všetky zásielky objednané na dobierku sa riadia nižšie uvedenými podmienkami.

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej na diaľku (telefonicky alebo elektronicky cez objednávkový formulár na webovom sídle www.mediashop.sk) medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru (kúpna zmluva) (ďalej len „zmluva“).

Predávajúcim a prevádzkovateľom Mediashop na webovom sídle www.mediashop.sk je obchodná spoločnosť Mediashop GmbH, so sídlom Schneiderstraße 1,Top 1,Neunkirchen 2620, Rakúsko, IČO: FN 280877 f, IČ DPH: SK4020431305, telefón: +421 220 990 800, e-mail: [email protected] (ďalej len „predávajúci“).

§ 2 Objednávka a storno objednávky

Tovar si môžete objednať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára na webovom sídle www.mediashop.sk Doručenie objednávky zadanej elektronicky Vám bude potvrdené automaticky generovaným e-mailom. Zaslaním potvrdenia o uzavretí zmluvy e-mailom sa považuje objednávka za záväznú a medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza k uzatvoreniu zmluvy. V prípade telefonickej objednávky sa objednávka potvrdzuje telefonicky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: (i) tovar nie je možné dodať z technických príčin v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, (ii) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade takejto situácie predávajúci bude kontaktovať kupujúceho a za účelom dohody o ďalšom postupe.

§ 3 Dodacie podmienky

Objednaný tovar doručíme na dobierku. Ku každej objednávke je priložená faktúra. K zásielke môžu byť priložené informácie o nových produktoch.

V prípade, ak ste pri objednávke zadali svoju e-mailovú adresu, doručíme Vám e-mail, keď bude zásielka odovzdaná na prepravu.

Spolu s tovarom Vám doručíme aj faktúru a všeobecné obchodné podmienky. Doručená faktúra slúži zároveň ako daňový doklad, dodací a záručný list.

Dovoz tovaru predávajúci zabezpečuje len v rámci územia Slovenskej republiky.

§ 4 Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky

Tovar Vám zašleme na dobierku riadne zabalený. Platíte až pri preberaní balíka. K cene tovaru pripočítame prepravné, v závislosti od druhu tovaru.V cene balenia je zahrnutá príprava na prepravu, ako cena ochranného kartónu, administratívne poplatky a daň. V cene prepravy je zahrnutý poplatok za dopravu do domu,poistenie a daň. Táto suma je odlišná v závislosti od druhu tovaru a preto je zákazník pri objednávke oboznámený s toutu sumou. Na faktúre je táto čiastka vyznačená, pri cene tovaru.

§ 5 Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

Od zmluvy máte právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar a v prípade, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Od zmluvy máte právo odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) spolu s fotokópiou alebo skenom faktúry na adresu Mediashop GmbH, Post Box 17, 930 07 Medveďov, Slovenská republika, e-mail: [email protected]. Na tento účel môžete použiť nasledovný vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Mediashop GmbH, Post Box 17, 930 07 Medveďov, Slovenská republika,
telefón: 421 220 990 800, e-mail: [email protected]


OZNÁMENIE O UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:....................................................
Dátum objednania:.............................. dátum prijatia tovaru: ..................................................
Meno a priezvisko kupujúceho:...................................................................................................
Adresa kupujúceho:.....................................................................................................................

Dátum ..............
Podpis kupujúceho (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ................................

Príloha: fotokópia (sken) faktúry

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Spolu s oznámením o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy alebo najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nám zašlite späť tovar, ktorý chcete vrátiť kompletný v originálnom balení Slovenskou poštou na našu adresu Mediashop GmbH, Post Box 17, 930 07 Medveďov, Slovenská republika. Tovar nám nezasielajte späť na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Mediashop GmbH má právo na odstúpenie od zmluvy pred dodaním objednaného produktu v prípade, že produkt po objednávke nie je na sklade, nie je k dispozícii dostatok zásob na splnenie objednávky, a to platí minimálne do 15 kalendárnych dní od objednávky.

Mediashop GmbH uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy oznámením spotrebiteľovi o odstúpení poštou, e-mailom, sms správou alebo v nahrávanom telefonickom hovore podľa vlastného výberu. Spotrebiteľ nemá nárok na finančnú náhradu alebo inú kompenzáciu v prípade odstúpenia spoločnosti Mediashop GmbH.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu vráteného tovaru uvedenú na faktúre. Celú vyfakturovanú sumu, t.j. všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám (náklady na dobierku a iné prípadné náklady) Vám vrátime v tom prípade, keď bude vrátený všetok tovar uvedený na faktúre. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platba za zakúpený tovar Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručený vrátený tovar späť alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť na našu adresu podľa toho, čo nastane skôr. Úhrada platby bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Ako kupujúci zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť, ak jej predmetom je napr. (i) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, (ii) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený alebo (iii) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom a v ďalších prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

Ak sa finančná čiastka vráti k našej spoločnosti kvôli nevyzdvyhnutiu/odsťahovaniu/odmietnutiu, opätovné posielanie peňažnej čiastky je možné len so znížením celkovej ceny o platbu za opätovné podávanie.

§ 6 Reklamácie a zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady predanej veci. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Ihneď po prevzatí tovaru si ho skontrolujte a reklamujte zjavné vady, najmä množstevný a sortimentný rozdiel alebo znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.).

Práva zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu.

V prípade, že spotrebiteľ reklamuje chybný alebo poškodený tovar, platia pre neho podmienky uvedené v bode Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy. V prípade reklamácie tovaru je však spotrebiteľ povinný uviesť druh poškodenia. Spolu s oznámením o druhu poškodenia nám zašlite späť tovar, ktorý chcete vrátiť kompletný v originálnom balení Slovenskou poštou na našu adresu Mediashop GmbH, Post Box 17, 930 07 Medveďov, Slovenská republika. Tovar nám nezasielajte späť na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Ak reklamujete odstrániteľnú vadu (t.j. vada, ktorú možno odstrániť a nedôjde pritom k zmene vzhľadu alebo funkčnosti tovaru), máte právo požadovať:
(i) odstránenie vady tovaru alebo
(ii) výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady; predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

Ak reklamujete vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo žiadať:
(i) výmenu tovaru alebo
(ii) odstúpiť od zmluvy.

Ak má reklamovaný tovar iné neodstrániteľné vady a napriek tejto vade možno vec riadne užívať, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci, ak nevyužijete právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy.

Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, máte namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z týchto práv uplatňujete, predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie (odovzdanie opraveného tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie). Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak po uplynutí 30-dňovej lehoty nedôjde k vybaveniu reklamácie môžete od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu tovaru za nový tovar. Spolu s vybavenou reklamáciou obdržíte písomný doklad o vybavení reklamácie (protokol).

Predávajúci nezodpovedá za vady najmä ak (a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám, (b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru, (c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, (d) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí, (e) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti, (f) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, (g) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym, nevhodným či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym použitím.

Za vadu tovaru sa nepovažuje prirodzená zmena vlastností tovaru z dôvodu prirodzených zmien materiálu, z ktorých je tovar vyrobený.

Alternatívne riešenie sporov

§ 7 Spracovanie dát a ochrana osobných údajov

Zadaním objednávky je predávajúci oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje uvedené v objednávke, a to meno, priezvisko, dodaciu adresu, fakturačnú adresu, e-mail a telefónne číslo, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pre účely spracovania objednávky a predaja objednaného tovaru podľa týchto podmienok. Osobné údaje budú spracúvané počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu, najdlhšie však po dobu plynutia záručnej doby tovaru, ktorý si objednáte.

V prípade, ak si to vopred vyžiadate, je predávajúci oprávnený spracúvať Vaše kontaktné údaje za účelom zasielania MediaShop online magazínu, ponúk, zliav a darčekových poukážok. Pre účely zasielania MediaShop online magazínu, ponúk, zliav a darčekových poukážok poskytujete Vaše osobné údaje dobrovoľne a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pritom Vám prináležia nasledujúce práva:

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím osobám s výnimkou osôb zabezpečujúcim dodanie zásielky tovaru, ktorým bude sprístupnené meno, priezvisko, dodacia adresa a telefónne číslo.

§ 8 Orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu

Slovenská obchodná inšpekcia
[email protected]
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava

§ 9 Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky vyhlasujete, že ste sa oboznámili s týmito podmienkami a vyjadruje s nimi súhlas. Na Vašu objednávku sa vzťahujú tieto podmienky v znení uvedenom na webovom sídle www.mediashop.sk v deň odoslania objednávky.

Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa týchto podmienok a príslušných právnych predpisov. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho zo zmluvy je určená príslušnými právnymi predpismi a týmito podmienkami.

Tieto podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ak je kupujúci spotrebiteľ, inak zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená zverejnením na webových stránkach predávajúceho.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť od 06.03.2023.

MediaShop
Newsletter
Čo by ste povedali na zľavu 10%?
Každého nového odoberateľa nášho newslettru odmeníme
okamžitým zľavovým kupónom! Zaregistrujte sa hneď teraz,
a nezmeškajte ďalšie akcie a zľavové kupóny!
Zaregistrovať sa
Copyright MediaShop - Slovensko, All rights reserved.